PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 roku zostały zmodyfikowane kryteria oceny w programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zmienione zostały zasady przyznawania punktów za 3 obowiązkowe części egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

W  Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, w rozdziale III punkt 2 litery  od "c" do "e" otrzymują brzmienie :

"c) egzamin zostanie uznany za zdany, gdy suma punktów ze wszystkich trzech części wyniesie minimum 65 punktów. Osoby, które osiągną wynik w przedziale
od 90 - 100 punktów będą, za ich zgodą, wyróżniane specjalnym pismem przesłanym do nich i do ich pracodawców z podpisem Dyrektora PARPA oraz Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej,
d) osoba, która uzyska z testu mniej niż 35 punktów nie zostanie dopuszczona do dalszych części egzaminu,
e) egzamin będzie uznany za zdany jeśli liczba uzyskanych punktów z poszczególnych części egzaminu będzie wynosiła odpowiednio minimum:
dla części pierwszej 35 punktów, dla części drugiej  18 pkt i dla części trzeciej 12 pkt."

Zmiana wchodzi w życie z dniem podpisania.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie