PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

6 lutego została opublikowana ustawa zmieniająca zapisy art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

KOMUNIKAT

  • W dniu 6 lutego została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), wprowadzająca zmiany w art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
  • Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia – tzn. 9 marca 2018.
  • Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie nowego brzmienia art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Zezwolenia, wydane na mocy art. 18 ust. 1 oraz 181 ust. 4, wydane przed dniem wejścia w życie zmian, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
  • Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • Szczegółowy zakres zmian dostępny jest pod adresem: http://parpa.pl/images/zmiany3.docx
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie