PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poradnie terapii uzależnienia od alkoholu, dotyczącymi możliwości realizacji sesji psychoterapii grupowej za pomocą systemów teleinformatycznych, przekazujemy Państwu informację, którą PARPA uzyskała w Narodowym Funduszu Zdrowia:

„Centrala NFZ wyjaśnia, iż stosownie do § 18 ust. 1 pkt 15 zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (ze zm.), zwanego dalej „zarządzeniem”, w przypadku sesji grupowej, sesji rodzinnej, sesji wsparcia psychospołecznego, sesji psychoedukacji, (…) rozliczeniu podlega uczestnik sesji, a w przypadku sesji indywidualnej rozliczeniu podlega sesja. W tym miejscu należy podkreślić, iż brzmienie przepisu podyktowane jest możliwością uczestniczenia w powyższych sesjach, za wyjątkiem sesji indywidualnej, jednej lub więcej osób w zależności od liczby uczestników określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.). W przypadku sesji indywidualnej, jak sama nazwa wskazuje, świadczeniobiorcą jest jedna osoba, stąd rozliczeniu podlega zawsze sesja. W pozostałych przypadkach rozliczania sesji, rozliczany jest jej uczestnik. Przy sprawozdawaniu w systemie informatycznym uczestnika sesji, wymagane jest podanie dodatkowo ID sesji, co powoduje, że jest wiadomo, ile osób uczestniczyło w danej sesji, a tym samym czy spełniony został warunek określony w przepisach dotyczący danego świadczenia. W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia Fundusz określił kody rozliczeniowe do powyższych sesji. Kod rozliczeniowy dla sesji grupowej np. w zakresie leczenia uzależnień to kod o numerach 5.00.04.0000005, w przypadku sesji indywidualnej - 5.00.04.0000003. Jeżeli uczestnikowi sesji udzielono świadczenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, wówczas przy sprawozdawaniu uczestnika do rozliczenia w ramach konkretnej sesji wg kodu zawartego w załączniku nr 1 do zarządzenia, należy wpisać, w ramach kodów istotnych procedur medycznych (ICD-9), jeden adekwatny kod, który został opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 17 marca 2020 r. Odnośnie sesji winien być to kod: 94.481 – sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. (…)

Jednocześnie informuję, iż na chwilę obecną Fundusz nie wskazał kodu do ujęcia w ramach procedur medycznych, dla sesji psychoedukcyjnej. Niemniej jednak rozważy jego wprowadzenie”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie