Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania:

5.1 „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” oraz
5.2 „Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie”.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania akceptacji Ministra Zdrowia. O podmiotach wyłonionych w postępowaniu konkursowym i przyznanych kwotach dotacji PARPA poinformuje z chwilą zaakceptowania rozstrzygnięć przez Ministra Zdrowia.
Natomiast konkurs na realizację zadania 4.1. Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym jest w trakcie rozstrzygania.