Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację w 2008 roku zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6.1. Kształtowanie postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Szkolenia realizować będą:
1. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Jana Sosnowskiego OFMCap Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Prowincja Warszawska. Kwota dotacji: 15862,50 (piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt groszy).
2. Organizacja „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna. Kwota dotacji: 16000,00 (szesnaście tysięcy złotych)