Drukuj

Zgodnie z art. 3a - 3c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25,
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

pracownika Działu Programów Lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PRACA NA ZASTĘPSTWO)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania ofert upływa 20.08.2010 r.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio lub przesłać drogą pocztową do siedziby Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nie decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego!) z dopiskiem na kopercie "Konkurs DPL" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Szańcowa 25,
01 - 458 Warszawa

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl