PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora PARPA, poświęcona Nowej procedurze interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie.

Nowa procedura interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie

4 stycznia 2011r w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Krzysztofa Kwiatkowskiego, Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka oraz Dyrektora PARPA – Krzysztofa Brzózki. Podczas konferencji zaprezentowano nowy rodzaj interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie uruchamianych w ramach prowadzonego na zlecenie PARPA, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i telefonu dla ofiar przemocy– 801-12-00-02.

W oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy PARPA, Ministerstwem Sprawiedliwości i Komendą Główną Policji - zawarte w dn. 29 listopada 2010r. - konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” w przypadkach przemocy w rodzinie uruchamiać będą nowy rodzaj interwencji. Nowa procedura zakłada, że w wyniku otrzymania od osób pokrzywdzonych informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie lub niedotrzymaniu warunków probacji przez sprawcę prawomocnie skazanego za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej, konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” będą podejmować działania o charakterze interwencyjnym poprzez powiadamianie policji i kuratorów, którzy w swoich środowiskach lokalnych będą uruchamiać działania zmierzające do odwieszenia wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów 29 listopada 2010 r. podpisali także dokument pod nazwą „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Procedury te mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie.. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych. Podstawowym celem Procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej. Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej osób skazanych za przemoc wobec najbliższych oraz wspólne oddziaływania w celu zapewnienia ochrony osób pokrzywdzonych

- Jednym z podstawowych priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości – co już niejednokrotnie udowadnialiśmy - jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym zwłaszcza przestępstwem przemocy w rodzinie – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej. - Naszym celem jest ochrona pokrzywdzonych, poprzez stanowczą i szybką reakcję wobec sprawców przemocy w rodzinie, uprzednio skazanych przez sąd i pozostających w okresie próby, często pod dozorem kuratora sądowego, którzy ponownie dokonują aktów przemocy wobec swoich najbliższych. Uruchamiany dzisiaj telefon interwencyjno-informacyjny umożliwi pokrzywdzonym uzyskanie wszelkiej niezbędnej pomocy psychologicznej, a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, uruchomi interwencję Policji, która w porozumieniu z kuratorami sądowymi, będzie mogła doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem – tłumaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Każda tego typu interwencja będzie monitorowana przez pracującego w Pogotowiu „Niebieska Linia” koordynatora nowej procedury. To on będzie występował do policji z rejonu, w którym mieszka ofiara i sprawca przemocy i jeśli to będzie możliwe do kuratora, który prowadzi dozór nad osobą skazaną za przemoc, w celu sprawdzenia jak przebiegają działania podejmowane przez ww. służby.

Dotychczas w różnych częściach kraju współpraca służb i wymiana informacji pomiędzy nimi była niewystarczająca, a korzystali na tym sprawcy przemocy, wykorzystując niewiedzę poszczególnych służb o swoich działaniach. W wyniku podpisania procedur, sytuacja ta zmieni się radykalnie, a obie służby uzyskają nowe możliwości wymiany informacji, wspólnego działania i oddziaływania na sprawcę.

Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowego uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.

W 2009 r. sądy skazały ponad 14.000 sprawców przemocy w rodzinie, z czego wobec niemal 12.000 orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. Z tego w ponad 7.000 przypadkach orzeczono dozór kuratora sądowego. Część skazanych sprawców przemocy w rodzinie, czy to pozostających na wolności w wyniku warunkowego zawieszenia wykonania kary, czy też z uwagi na przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, ponownie dokonuje aktów przemocy wobec swoich najbliższych. Policjanci podejmują w skali roku ponad 80 tys. interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty.
– Rocznie do Pogotowia „Niebieska Linia” dzwoni ponad 11 tys. osób. W ciągu piętnastu lat działalności tej placówki z pomocy konsultantów „Niebieskiej Linii” skorzystało ponad 150 tys. osób. Dzięki nowej interwencji można będzie szybciej reagować na przemoc w rodzinie i skutecznie egzekwować prawo – powiedział Krzysztof Brzózka, Dyrektor PARPA.

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie