Drukuj

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2011 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2011 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniu będącym I etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2011 r

Suma przeznaczona na dofinansowania w 2011 roku wynosi 250.000 złotych. Z kwoty tej ok. 110.000 złotych jest wstępnie preliminowane na dofinansowanie dla osób, które rozpoczynały szkolenia w 2010 roku i kończą je w roku bieżącym. Kwota dofinansowania dla tych osób będzie taka sama jak w 2010 r. tj. 4,50 zł za godzinę. Pozostała pula tj. kwota ok. 140.000 zł zostanie rozdzielona pomiędzy osoby nowo zgłaszające się. Kwota dofinansowania dla tych osób zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia [maks. 4,50 zł] po zebraniu wszystkich wniosków przez WOTUW-y, tj. po 31 stycznia br. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW : luty 2011 roku. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w tej szkole i w tej edycji szkolenia, które wskazał we wniosku do WOTUW, pod rygorem utraty dofinansowania.

Ponadto informujemy, że uczestnik otrzyma w roku 2011 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Osoby, którym przyznano dofinansowanie na to szkolenie w 2010 roku, otrzymają dofinansowanie do pozostałych godzin dla sesji odbywających się w 2011 roku do wysokości 650 godzin łącznie, jeśli nadal spełniają warunki określone we wniosku na 2011 rok, który zobowiązane są złożyć na ogólnych zasadach. Osoby, które w 2010 roku przerwały szkolenie, mogą otrzymać dofinansowanie tylko do tej liczby godzin w ramach 650-godzinnego limitu, na którą nie zostało ono przekazane w 2010 roku.

 

>>>>> Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW: <<<<<