PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 1 lutego 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Kierowanie Działem Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA.
 1. Monitorowanie aktualnych zadań PARPA i udział w realizacji projektów badawczych oraz koordynowanie współpracy i spotkań członków zespołów badawczych powołanych do realizacji tych projektów.
 2. Współpraca w pisaniu raportów i publikacji na zakończenie realizacji projektów; sprawdzanie i korekta przygotowanych raportów i publikacji.
 3. Kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia publicznego, promocji zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem struktur Unii Europejskiej.
 4. Przeglądanie i gromadzenie pozycji piśmiennictwa międzynarodowego związanego tematycznie z zadaniami Agencji.
 5. Promocja wyników badań, ekspertyz i raportów z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opracowywanie efektywnych strategii edukacji publicznej.
 6. Przygotowywanie i koordynacja spotkań, sympozjów i konferencji naukowych.
 7. Przygotowywanie kosztorysów projektów badawczych, realizacja i monitorowanie wydatków.
 8. Udział w rozpatrywaniu ofert, koordynacja merytoryczna i finansowa zawartych umów dotacyjnych i usługowych oraz monitoring sposobu wykorzystania przekazanych środków finansowych.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 3. Ukończone studia socjologiczne lub psychologiczne lub medyczne.
 4. Biegła (bierna i czynna), udokumentowana znajomość języka angielskiego.
 5. Umiejętność prowadzenia korespondencji naukowej w języku polskim i angielskim.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera, podstawowych programów typu MS Office oraz programów statystycznych (np. SPSS, Statistica), umiejętność posługiwania się bazami bibliograficznymi.
 7. Znajomość podstaw metodologii badań naukowych, statystyki, epidemiologii.
 8. Zainteresowania badaniami naukowymi, umiejętność śledzenia bieżącego piśmiennictwa naukowego w wybranej dziedzinie.

 

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie medycyny,psychologii, socjologii lub pokrewnej, ew. współudział w prowadzeniu takich badań.
 2. Doktorat w jednej z wyżej wymienionych dziedzin.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa 21 lutego 2011 roku o godzinie 12.00.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Praca – kierownik działu edukacji i analiz" na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

lub na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie