PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

9 lutego 2011roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką pomocy ofiarom przestępstw i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski. W spotkaniu wzięli udział także Katarzyna Łukowska – zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mł. insp. Ryszard Garbarz – zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Marzena Kruk – zastępca dyrektora Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, PARPA i in.

Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z zasadami funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego służącego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia. Telefon działa od 4 stycznia 2011 w ramach oferty funkcjonującego od ponad 15 lat na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i telefonu 801-12-00-02. W wyniku zgłoszenia do „Niebieskiej Linii” faktu, że osoba skazana już za przestępstwo związane ze stosowaniem przemocy, która przebywa na warunkowym zwolnieniu lub ma warunkowo zawieszona karę, nadal stosuje przemoc wobec najbliższych, konsultant powiadomi policję i zespół kuratorskiej służby sądowej, w celu sprawdzenia sytuacji w danej rodzinie i uruchomienia działań zmierzających do zarządzenia wykonania kary.

Uruchomienie specjalnej linii było możliwe dzięki podpisanemu 29 listopada 2010 r. przez Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendanta Głównego Policji Porozumieniu o współpracy.

Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów 29 listopada 2010 r. podpisali także dokument pod nazwą „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Procedury te, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie.

W ramach akcji informacyjnej przygotowane zostały plakaty i ulotki o telefonie, które obecnie rozpowszechniane są, za pośrednictwem Prezesów właściwych sądów apelacyjnych, w sądach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju. Ponadto w stosowne materiały zostaną także wyposażone działające przy sądach zespoły kuratorskiej służby sądowej oraz prokuratury okręgowe i rejonowe. Materiały zostaną także przekazane przez PARPA do wszystkich urzędów gmin oraz do ośrodków pomocy społecznej

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie