PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 22 marca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

W programie zatwierdzonym przez rząd określono osiem głównych problemów oraz wynikających z nich osiem celów strategicznych do osiągnięcia.

Chodzi o następujące problemy:
• Szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu
Celem strategicznym będzie ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Spożywanie alkoholu wywołuje lub przyczynia się do ponad 60 rodzajów chorób i urazów.
• Nadmierna dostępność alkoholu
Chodzi o zmniejszenie dostępności i zmianę struktury spożycia alkoholu. Dostępność ekonomiczna różnych rodzajów alkoholu jest coraz większa, szczególnie napojów wysokoprocentowych. W 1998 r. za średnią pensję można było kupić 56 butelek wódki, w 2009 r. – 159.
• Zaburzenia życia rodzinnego w związku z piciem alkoholu, w tym szkody zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych.
W tym przypadku celem będzie ograniczenie zaburzeń w rodzinach z problemem alkoholowym. Życie w takiej rodzinie związane jest zazwyczaj niższym statusem socjoekonomicznym jej członków, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia. Istotnym czynnikiem życia w rodzinach spożywających alkohol jest przemoc. Podejmowane działania będą dotyczyć m.in.: poprawy jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i zwiększenia kompetencji osób pomagającym takimi dzieciom.
• Picie alkoholu przez dzieci i młodzież
Chodzi głównie o ograniczenie picia alkoholu przez młodych ludzi. Dlatego będą podejmowane działania na rzecz ograniczenia skali zjawiska pijących nieletnich. Realizowane będą także działania służące ograniczeniu rosnącej z roku na rok liczby pijących dziewcząt i młodych kobiet. Działania w tym obszarze będą koncentrować się m.in. na: zwiększeniu jakości i dostępności programów profilaktycznych, utrwalaniu postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży.
• Przemoc w rodzinie w związku ze spożywaniem alkoholu
Celem strategicznym jest zmniejszenie skali tego zjawiska i zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom. Działania prowadzone w tym obszarze obejmą m.in.: zwiększenie dostępności i jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych, zwiększenie kompetencji właściwych służb, podniesienie jakości działań interwencyjnych i psychologicznych wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zwiększenie wiedzy społeczeństwa na ten temat.
• Pogarszająca się jakość działania gmin
Głównym celem jest poprawa jakości działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Istotnym problemem jest też wydatkowanie środków na zadania niezwiązane z problematyką alkoholową. Dość powszechny jest brak w programach diagnozy problemów alkoholowych i zasobów, jakimi dysponuje samorząd. Działania w tym obszarze mają obejmować m.in.: poprawę funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników/koordynatorów działających w społecznościach lokalnych. Powinna też wzrosnąć liczba gminnych programów uwzględniających diagnozę lokalnych problemów. Konieczna jest poprawa jakości nadzoru, nad realizacją gminnych programów, wykonywanego przez Regionalne Izby Obrachunkowe, NIK oraz wojewodów.
• Naruszenia prawa związane z alkoholem
Celem strategicznym będzie zmniejszenie przypadków naruszeń prawa w związku z piciem alkoholu. Poważnym problemem jest nietrzeźwość kierujących pojazdami i powodowane przez nich wypadki, również ze skutkiem śmiertelnym. Kolejną sprawą jest niezgodna z przepisami sprzedaż alkoholu nieletnim. Niezbędne będzie zintensyfikowanie działań na rzecz ograniczenia liczby przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu (z danych wynika, że ponad połowa osób podejrzanych o zabójstwo jest pod jego wpływem). Konieczne będzie ograniczenie przypadków nielegalnej produkcji alkoholu lub wprowadzania go do obrotu.
• Brak naukowych danych na temat strat ekonomicznych wyrządzanych przez alkohol
Cel strategiczny – oszacowanie strat ekonomicznych związanych z używaniem alkoholem. Ostatnie alarmujące dane na ten temat pochodzą z 2003 r. W związku z tym Komisja Europejska nakazała kilkunastu krajom Wspólnoty, w tym i Polsce, przeprowadzenie tego typu analiz i badań. Ich koszty częściowo zostaną pokryte z budżetu UE.

Realizacja programu ma charakter ciągły, w związku z tym odstąpiono od określania sztywnego harmonogramu poszczególnych działań, zostawiając jego wykonawcom pewną elastyczność obejmującą zarówno wymiar, jak i terminy realizacji zapisanych w nim zadań.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie