PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2012 roku.

Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2012 r. składa się:

  • czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa
  • kopia statusu uczestnika Programu szkoleniowego
  • kopia ukończenia szkoleń I i II etapu (lub w nowej wersji I rozszerzonego etapu) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
  • aktualne zaświadczenie z miejsca pracy (wystawione nie wcześniej niż w listopadzie 2011r.) potwierdzające zatrudnienie w placówce odwykowej przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych w zakresie minimum 18 godzin tygodniowo

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie 2 - 13 stycznia 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego).

>>>>> Karta zgłoszeniowa plus pełna informacja <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie