PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo).
Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2015 roku

 Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego
i Programów Medycznych
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA:

 • inicjowanie i koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 • prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnień;
 • nadzór nad jakością programów terapeutycznych placówek lecznictwa odwykowego;
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez realizację programu konsultacyjnego w placówkach
 • inicjowanie i upowszechnianie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji (bezdomni, niepełnosprawni, młodzież uzależniona od alkoholu i innych grup);
 • monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego
 • ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu;
 • monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych,
 • prowadzenie bieżącej działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w szczególności upowszechnianie adresów placówek odwykowych, udzielanie porad telefonicznych i mailowych dotyczących uzależnienia i możliwości podjęcia leczenia, konsultacje  w zakresie procedury zobowiązania do leczenia,
 • współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich;
 • inicjowanie działań w kierunku zwiększenia wykrywalności szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu przez pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • zwiększanie kompetencji pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozy i zapobiegania szkodom zdrowotnym wynikającym z nadużywania alkoholu,
 • wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z konsekwencjami używania alkoholu dla zdrowia, w tym w okresie ciąży i karmienia,
 • organizacyjna obsługa powyższych zadań

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, medycyna),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu uzależnienia od alkoholu, psychoterapii, funkcjonowania lecznictwa odwykowego w Polsce,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu,

Wymagania pożądane:

 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
 • praktyka kliniczna w obszarze leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w podmiotach leczniczych,
 • doświadczenia w organizacji szkoleń, konferencji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji, pisania pism, raportów i opracowań

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany przez kandydata życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie zaświadczeń ukończenia dodatkowych szkoleń  i posiadanych certyfikatów,
 • podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Oferujemy:

 • możliwość doskonalenia języka angielskiego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznym zespole

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2015 roku


Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleje Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa
lub przesłać mailowo zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie