PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę w niższej wysokości niż należna?

 Przepisy art. 18 ust. 12 a i art. 18 ust. 12 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 t.j.), które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. stanowią, iż:

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11’ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art.  ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę niższej wysokości niż należna?
               
Literalne brzmienie przepisu art. 18 ust. 12 b ustawy (sformułowanie „powiększonej o 30% tej opłaty") wskazuje, iż w przedmiotowym przypadku chodzi o 30% opłaty, a nie 30% raty opłaty. Zatem owe 30% powinno zostać naliczone od całości rocznej opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 lub art. 11’ ust. 5 ustawy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, wówczas zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 a ustawy składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 ustawy (całej opłaty, a nie raty opłaty).

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów:
- zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 a ustawy składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2,
- zgodnie z art. 18 ust. 12 b ustawy do uiszczenia należnej opłaty powiększonej o 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 albo 5.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, ale uiści opłatę w kwocie niższej od opłaty należnej, wówczas również ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową (w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2) przy złożeniu oświadczenia, jak również opłatę w należnej wysokości (w tym przypadku dopłatę do opłaty podstawowej) powiększoną o 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 albo 5.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie