PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Rubikon ukazało się II rozszerzone wydanie publikacji dr Szymona Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” <<<<<

Seminarium „Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na seminarium

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich. <<<<<

Seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”, które odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2009 roku w Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

4th European Alcohol Policy conference, Bruksela, 20-21 czerwca 2010r. – możliwość promocji polskich samorządów lokalnych!

Zapraszamy samorządy z całej Polski do zaprezentowania swoich najlepszych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na forum europejskim!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przewiduje w roku obecnym organizacji Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich.

Konferencja dla Stowarzyszeń Abstynenckich planowana jest na rok przyszły.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje kolejną edycję szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z Alkoholowym Zespołem Płodowym (uszkodzeniami płodu wywołanymi piciem alkoholu przez matkę w ciąży) dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie

Fundacja Mederi, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają pracowników służby zdrowia do udziału w VI konferencji naukowej. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE.”

Informacja dotycząca zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Domów Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi spożywania alkoholu na terenie Domów Pomocy Społecznej przedstawiamy poniżej stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące tej kwestii.

W dniach 27-28 października 2008 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seminarium szkoleniowe nt. budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od roku 1996 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła działania mające na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Chrońmy Młodość” w całej Polsce rozpoczęto realizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Od tego czasu w naszym kraju zaszło wiele zmian – spożycie alkoholu w populacji dorosłych w ciągu ostatnich kilku lat wzrasta, ale spożycie wśród nieletnich na szczęście zostało zatrzymane (badania ESPAD 2007).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2009 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie