PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Nowy spot kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy”.


Zakończyły się zdjęcia do najnowszego spotu kampanii "Prowadzę - jestem trzeźwy". Scenariusz nawiązuje do nowego hasła „Trzeźwość bez granic" obecnego na billboardach, autobusach i innych nośnikach reklamy.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2011 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2011 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniu będącym I etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2011 r

Wychodząc naprzeciw wielu listom i e-mailom organizatorzy kampanii społecznej "Prowadzę - jestem trzeźwy" wprowadzają nowy symbol kampanii dedykowany kobietom - zawieszkę na torebkę "Prowadzę - jestem trzeźwa".

- Chcielibyśmy, by zawieszka używana była przez kobiety w pubach, kawiarniach, podczas spotkan biznesowych i towarzyskich, wszędzie, gdzie kobieta idzie z torebką. Po spotkaniach kobieta wsiada do samochodu, aby wrócić do domu, więc musi pamiętać o trzeźwości swojej lub osoby, która ją podwozi - mówi ksiądz Piotr Brząkalik, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej.

Zakończone zostały prace nad opracowaniem standardów i założeń „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, wdrażanego przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Zachęcamy do zgłaszania swoich programów, które po uzyskaniu rekomendacji umieszczone zostaną w elektronicznym banku programów rekomendowanych na stronach internetowych Krajowego Biura oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj

W 2011 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 138 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby które spełniły wymogi kwalifikacji , lecz nie zostały zakwalifikowane do grupy z powodu braku miejsc u wybranych superwizorów, znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób już zakwalifikowanych osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do grup wg kolejności zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do grup proszone są o kontakt bezpośrednio z superwizorami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Lista adresów mailowych superwizorów dostępna jest na stronie internetowej PARPA w belce „certyfikacja terapeutów” w zakładce „lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych”.

Lista osób zakwalifikowanych na superwizję kliniczną w 2011r >>>>>


Lista rezerwowa udziału w superwizji klinicznej w 2011r. >>>>>

Po raz kolejny pragniemy zaprosić młodych ludzi wraz z opiekunami do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Poprzednie edycje Przeglądu zaangażowały około 200 różnych zespołów i grup – działających przy szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury – w sumie ponad 1300 osób. W tym roku Przegląd odbywać się będzie w dniach 12-13 maja.

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 1 lutego 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

Ogłoszenie o egzaminie na
Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 30 i 31 maja 2011 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2011 roku.

Seminarium dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.

Fundacja ETOH pragnie zaprosić Państwa na seminarium dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz dla osób pracujących i pragnących przygotować się do pracy terapeutycznej z DDA i z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych pt. „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień organizuje w dniu 30.09.2011r. w Krakowie, w Ośrodku hotelowym Optima ul.Malborska 65, konferencję pt. PATOLOGICZNY HAZARD - DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne prowadzi nabór do rocznego Studium Reintegracji Społecznej. Jest to szkolenie w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

W dniach 5-7 listopada 2011 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Skutecznie w przyszłość”.

Organizatorami konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podczas konferencji poruszane będą m.in. kwestie: budowania wizerunku stowarzyszeń abstynenckich w oparciu o narzędzia Public Relation oraz dbałość o siebie w procesie zdrowienia.
 

Informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie