PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne prowadzi nabór do rocznego Studium Reintegracji Społecznej. Jest to szkolenie w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

W dniach 5-7 listopada 2011 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Skutecznie w przyszłość”.

Organizatorami konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podczas konferencji poruszane będą m.in. kwestie: budowania wizerunku stowarzyszeń abstynenckich w oparciu o narzędzia Public Relation oraz dbałość o siebie w procesie zdrowienia.
 

Informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Otwarty konkurs
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w w 2012 -2014 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26 i 27 marca 2012 roku roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ – 5 – 8 XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Warszawie. Z powodu trwania procedury wyboru ośrodka szczegółowe informacje dotyczące miejsca przebiegu egzaminu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl w terminie po 14 listopada.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z samorządami wojewódzkimi organizuje szkoleniową konferencję profilaktyczną pn.:

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole

Konferencja adresowana jest do osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką problemową. Zapraszamy do udziału instruktorów programów profilaktycznych, osoby zajmujące się szkoleniami w zakresie programów profilaktycznych, pełnomocników i koordynatorów lokalnych działań profilaktycznych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli realizujących działania profilaktyczne.

Otwarty konkurs
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w w 2012 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27), ogłosiło nabór wniosków na realizację w latach 2012 -2013 zadań w ramach programów Ministra Zdrowia.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2012 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

>>>>> Czytaj <<<<<

W dniach 5-7 listopada 2011 roku w Murzasichle k/Zakopanego odbyła się kolejna Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pod hasłem „Skutecznie w przyszłość” – zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. W spotkania uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli środowisk abstynenckich z całej Polski.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji dla osób zajmujących się działalnością pomocową adresowaną do m.in. osób w kryzysie, uzależnionych. W szczególności zapraszamy dyżurujących w telefonach zaufania i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych. Konferencja nosi tytuł: „Forum prezentacji ruchu pomocowego Telefonów Zaufania w Polsce. Różne doświadczenia, różne kierunki rozwoju”. Odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2011 roku w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Hotelu ROKO ul. Mikołajska 2, w Warszawie (www.hotelroko.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.

Informujemy, że w pierwszej połowie grudnia do wszystkich gmin w Polsce zostaną wysłane Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie