PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Projekt "Profilaktyka Problemowa" jest projektem innowacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wypracowanie ujednoliconego programu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży oraz zintegrowanego modelu współpracy między organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemową wśród młodzieży. Liderem projektu jest Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy, a Partnerami są: Gmina Legnica, Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" z Legnicy, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy i Millward Brown SMG/KRC. Patronat nad projektem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2013 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2013 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie, proszeni są o pobranie niżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2013 roku.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", prowadzone na zlecenie PARPA przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", informuje o zainicjowaniu nowej formy działalności.

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie”.

Manifest AMPHORA powstał jako wynik Europejskiej Debaty na temat Polityki wobec Alkoholu oraz projektu badawczego AMPHORA. Jest on wyrazem zaniepokojenia badaczy i naukowców zaangażowanych w ten projekt wysoką liczbą zgonów mieszkańców Unii Europejskiej spowodowanych przez alkohol. Manifest przedstawia propozycje 3 skutecznych rozwiązań, które mogą się przyczynić do ograniczenia skali problemów związanych z alkoholem w UE.

Film „Manifest AMPHORA” z lektorem polskim lub z napisami polskimi można zobaczyć w części: MULTIMEDIA / Filmy

Otwarty konkurs na powierzenie zadania „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W 2013 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 126 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na poniższej liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Spot kampanii „Powadzę jestem trzeźwy” na telebimach w całej Polsce. W styczniu realizowana jest kampania „Prowadzę jestem trzeźwy” o charakterze ogólnopolskim. Spot kampanii można zobaczyć w 137 miastach

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2013 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”. Podmiot wyłoniony to Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy. Przyznana kwota dotacji wynosi 61 400 zł.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2013 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

>>>>> Czytaj

niezmiernie miło nam poinformować o inauguracji kampanii społecznej AlcoSfery. Picie
w biznesklasie
realizowanej przez Fundację First pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
Akcja ma na celu:

Są jeszcze wolne miejsca na Podyplomowym Studium Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Przypominamy, iż od 2 lat PARPA działa pod zmienionym adresem: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.
Informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o numerze 555/GK/SP/2012 orzeczono wygaszenie prawa trwałego zarządu PARPA do nieruchomości położonej przy ul. Szańcowej 25, co oznacza, że przestajemy odbierać korespondencję kierowaną na ten adres.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie