PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Konferencja - Opracowanie zasad współpracy międzyresortowej na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego – świetlicach socjoterapeutycznych; 2-3 grudnia 2008r. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa-Miedzeszyn

W dniach 8-9 września 2008 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego.

W dniu 30 września 2008 roku w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli PARPA oraz Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego z przedstawicielami Centrali oraz poszczególnych oddziałów NFZ.

We wrześniu 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Po konsultacji z Radą ds. Akredytacji w dn. 29.09.2008 roku, dyrektor PARPA akredytował pierwsze w historii istnienia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia (...), 650 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia

W dniach 4-6 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie wspólne kierowników WOTUW i pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Terminy sesji akredytowanych przez PARPA szkoleń I i II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w 2009 roku.

Nowe zasady finansowania superwizji klinicznej w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Uwaga:
W związku z tym, iż Agencja 02.01.09 r. nie będzie czynna
ulega zmianie termin osobistego składania kart zgłoszeniowych na superwizję, które będą przyjmowane od 05.01.09 r.,


(natomiast nie zmienia się termin przesyłania kart zgłoszeniowych za pomocą poczty tradycyjnej, co oznacza, że nadal rozpatrywane będą karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 02.01.09 r. do 30.01.09 r.).

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a-3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późń. zm.), z dniem.10 grudnia 2008 roku. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Działu Programów Lokalnych.

 

W dniach 21-23 listopada 2008 roku w Zakopanem, w Ośrodku MSWiA „DAFNE”, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich „W Trosce o Skuteczność”. W tegorocznej Konferencji udział wzięło 94 przedstawicieli Stowarzyszeń/Klubów Abstynenckich z terenu całej Polski.

Dodano nowy dział - Informacje dla gmin !!!

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin - doświadczenia europejskie”, która odbędzie się w dniach 27 i 28.09 w salach Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych 3 w Krakowie.

Dodano nowy dział - Prace w Sejmie

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie