PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierającą wskazanie braków formalnych).
Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do zadania 51/3.4.2/17/DEA – „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” – są w trakcie procedowania.


Zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Ostry i przewlekły stres a zdrowie psychiczne, organizowaną przez PARPA we współpracy z Fundacją ETOH. Konferencja odbędzie się w dniach 5 - 6 września 2017r. w Warszawie.

W związku z tym, że nowe wytyczne dotyczące pisania prac egzaminacyjnych zostały opublikowane w Informatorze dla osób przystępujących do egzaminu w ostatnich dniach czerwca, osoby które przystępują do egzaminu w sesji jesiennej (w dniach 2-5 października 2017 r.) będą wyjątkowo mogły przedstawić prace napisane według dotychczasowych albo według nowych wytycznych.

Zapraszamy wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,  pedagogów i nauczycieli z terenu całej Polski, do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS zaprasza na szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów pt. "Terapia rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej".
Szkolenie będzie trwało od stycznia 2018r. do grudnia 2021r. i odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 2A.

Ogłoszenie o konkursie z 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zachęcamy do lektury książki Roberta Modrzyńskiego „Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia” opublikowanej przy wsparciu PARPA przez  wydawnictwo DIFIN S.A.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć po linkiem http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/abstynencja-czy-ograniczanie-picia-znaczenie-zasobow-w-przewidywaniu-abstynencji-osob-uzaleznionych-od-alkoholu-we-wczesnej-fazie-zdrowienia/robert-modrzynski/2910.

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na konferencję naukowo – szkoleniową  „Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku.

Więcej...

W dniach 05-06-07-08 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się XXXV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Niżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji „Współczesne lecznictwo uzależnień i wspólnota AA – czego możemy od siebie oczekiwać”, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie w Centrum Szkoleniowym PIAP. W przypadku rezygnacji uprzejmie prosimy o informację, umożliwi to wzięcie udziału w konferencji osobom, które są na liście rezerwowej.

Lista...

Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające między innymi kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego oraz ustawę o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym czynów karalnych związanych z używaniem alkoholu.

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej". W ramach konkursu wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową – „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Krakowie. Konferencja jest skierowana do terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i kuratorów sądowych.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowo-szkoleniowa-pt-nowe-wyzwania-dla-lecznictwa-uzaleznien

Załącznik...

 

Informujemy, że umowa na realizację zadania 2/3.1.2.4./17/DRM/PARPA – „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2017” zostanie podpisana z:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie