PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W niedzielę rozpoczął się 48. Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu (15–21 lutego 2015 r.) Będzie on przebiegał pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Zachęcamy do skorzystania z materiałów znajdujących się na stronach witryny internetowej www.duszpasterstwotrzezwosci.pl. Prosimy o skorzystanie w swoich serwisach z audycji ks. Marka Dziewieckiego, nagranych na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015.

Czytaj więcej TUTAJ.

Dyrektor PARPA w dniu 16 lutego 2015 wydał Zarządzenie w sprawie zmian w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Zmiany dotyczą wzorów certyfikatów oraz poddania prac egzaminacyjnych sprawdzeniu pod względem występowania plagiatu lub autoplagiatu.

Więcej informacji TUTAJ.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015 zlecanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Tutaj pełna treść ogłoszenia

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

W dn.25-26 marca 2015r w Warszawie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających przede wszystkim w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Konkurs na zadanie: „ Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych”.

W 2015 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 114 osób. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na poniższej liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłosił nabór do nowej edycji (2015/2016) Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako szkolenie I stopnia w procesie certyfikowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

Centrum Integracji Psychicznej i Somatycznej zaprasza na szkolenie adresowane do terapeutów uzależnień jako forma kształcenia podyplomowego. Szkolenie zakończy się - poza uzyskaniem Certyfikatu Trenera Samokontroli - możliwością uzyskania przez absolwentów rekomendacji do przyznania certyfikatu Trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Dyrektor PARPA informuje, że Agencja wdrożyła system antyplagiatowy do oceny prac egzaminacyjnych składanych przez kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2015 oraz w kolejnych latach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 26.03.2015 r. (czwartek) odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria określone w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, do składania aplikacji.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2015 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2015 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Konsultacje dla placówek leczenia uzależnienia od alkoholu.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2015 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie