PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Skład Rady do spraw akredytacji

 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (przewodniczący)
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jan Chodkiewicz
 • dr Tomasz Głowik
 • dr Ireneusz Kaczmarczyk
 • mgr Elżbieta Rachowska
 • mgr Grażyna Rychlicka- Schirmer
 • dr n. med. Bohdan Woronowicz

W dniu 23 stycznia 2019 roku Dyrektor PARPA powołał Radę ds. Akredytacji na kolejną kadencję. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie merytoryczne wniosków o akredytację szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin;
 • opiniowanie merytoryczne wniosków o akredytację placówek stażowych;
 • wypowiadanie się, na wniosek dyrektora PARPA, w innych sprawach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (DZ.U.2018.2410) od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w obszarze uzyskiwania akredytacji na realizację poszczególnych etapów programu szkolenia. I tak:

 • o ponowną akredytację w zakresie prowadzenia szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie te podmioty, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje wydawane są na dotychczasowych zasadach, jednak nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
 • o ponowną akredytację w zakresie prowadzenia staży klinicznych mogą ubiegać się wyłącznie te ośrodki, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie staży klinicznych w programie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje, przyznawane na dotychczasowych zasadach, nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
 • od 1 stycznia 2019 roku nie ma podstaw prawnych do uzyskiwania wpisu na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych.

Wnioski o nadanie ww. akredytacji powinny być przygotowane na formularzach znajdujących się poniżej. Opis wymagań, które musi spełniać program szkolenia oraz placówka stażowa znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) oraz w Zarządzeniu Nr 2 Dyrektora PARPA z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.

Wnioski należy przysłać do PARPA w trzech egzemplarzach, gdzie są sprawdzane pod względem formalnym. Następnie, wnioski przesyłane są do recenzentów, którzy mają 30 dni od daty otrzymania wniosku na wydanie pisemnej opinii w sprawie, której wniosek dotyczył. Na posiedzeniu Rady recenzje przedstawiane są wszystkim jej członkom. Rada ds. Akredytacji w drodze głosowania formułuje opinię i przedstawia ją Dyrektorowi PARPA. Dyrektor podejmuje decyzję w złożonej sprawie, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany drogą pisemną.


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE SZKOLENIA

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w ramach I etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o przygotowanie wniosku według zamieszczonego wzoru i przesłanie w 3 egzemplarzach na adres Agencji (02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155).

Pobierz wniosek


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE STAŻU KLINICZNEGO

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o jego wypełnienie i przesłanie w 3 egzemplarzach na Adres Agencji (al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

Pobierz wniosek


Terminy posiedzeń Rady ds. Akredytacji ustalane są w zależności od liczby wniosków do rozpatrzenia, które wpłynęły do PARPA.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 26 listopada 2019 roku. Wnioski do rozpatrzenia na tym posiedzeniu powinny wpłynąć do PARPA do 11 października 2019 roku. Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie