PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (DZ.U. 2018 poz. 2410) od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień możliwe jest wyłącznie w ścieżce szkolenia prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajduje się na stronie internetowej: https://www.kbpn.gov.pl/portal. PARPA od 1 stycznia 2019 roku nie prowadzi naborów nowych uczestników szkoleń w swojej ścieżce.

Kontynuacja programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w ramach ścieżki PARPA jest ograniczona czasowo w następujący sposób:

  • staże kliniczne będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku,
  • superwizje kliniczne będą realizowane do połowy 2024 roku,
  • egzaminy certyfikacyjne będą organizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Wszystkie powyżej wymienione etapy można realizować bez ważnego zaświadczenia o potwierdzeniu statusu osoby będącej w trakcie szkolenia.

Uprawnienia osób już posiadających certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień wydane przez PARPA pozostają bez zmian, certyfikaty pozostają ważne bezterminowo.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu szkolenia prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych pod numerem telefonu 022 25-06-338.

 

INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ETAPY SZKOLENIA:

Podmioty realizujące szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin od 1 stycznia 2019 r. nie mają prawa rekrutacji nowych uczestników szkoleń.

Ośrodki stażowe mogą prowadzić staże do 31 grudnia 2023 roku pod warunkiem posiadania ważnej akredytacji PARPA. O ponowną akredytację w zakresie prowadzenia staży klinicznych mogą ubiegać się wyłącznie te ośrodki, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie staży klinicznych w programie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje, przyznawane na dotychczasowych zasadach, nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Warunkiem przyjęcia na staż jest przedstawienie przez kandydata:

· zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin

· zaświadczenia potwierdzającego status osoby pozostającej w trakcie szkolenia, niezależnie od tego czy jest ono aktualnie ważne, czy straciło już ważność, celem zweryfikowania ścieżki kształcenia kandydata w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

Osoby wpisane na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w programie szkolenia PARPA mogą realizować superwizję na dotychczasowych zasadach do połowy 2024 roku, tak aby ostatni uczestnicy superwizji zdążyli zakończyć ją przed ostatnim egzaminem w drugiej połowie 2024 roku.

Warunkiem przyjęcia na superwizję jest przedstawienie przez kandydata:

· zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin

· zaświadczenia potwierdzającego status osoby pozostającej w trakcie szkolenia, niezależnie od tego czy jest ono aktualnie ważne, czy straciło już ważność, celem zweryfikowania ścieżki kształcenia kandydata w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu szkolenia prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych pod numerem telefonu 022 25-06-338.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie