PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EUROPEJSKA DEKLARACJA
W SPRAWIE ALKOHOLU

Celem Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu w latach 2000-2005 jest zapobieganie i redukowanie szkód, jakie mogą zostać spowodowane przez alkohol w Regionie Europejskim. Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu ustanawia pięć zasad etycznych i dziesięć strategii dla działań dotyczących alkoholu.

Zasady etyczne i cele

Popierając Europejski Program Działania w Sprawie Alkoholu, Konferencja Paryska wzywa wszystkie Kraje Członkowskie do określenia wszechstronnej polityki wobec alkoholu i do wdrażania programów, które z uwzględnieniem specyficznych zróżnicowań środowiska społecznego, prawnego, ekonomicznego i kulturowego, będą wyrażać następującą deklarację zasad etycznych, ze zrozumieniem, że niniejszy dokument nie zmienia istniejącego w danym kraju stanu prawnego.

 1. Wszyscy ludzie mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, lokalnym i zawodowym zabezpieczonym przed przemocą i wypadkami związanymi z piciem alkoholu oraz przed innymi negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu.
 2. Wszyscy ludzie mają prawo do wartościowej i bezstronnej informacji oraz edukacji na temat konsekwencji picia alkoholu dla zdrowia, rodziny i społeczeństwa, rozpoczynającej się we wczesnym okresie życia.
 3. Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku zabezpieczonym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i powinny być chronione przed promowaniem napojów alkoholowych.
 4. Wszyscy ludzie pijący alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkowie ich rodzin doznający szkód z tego powodu, mają prawo do stosownej terapii i opieki.
 5. Wszyscy ludzie, którzy nie chcą lub nie mogą pić alkoholu z powodów zdrowotnych lub innych, powinni być zabezpieczeni przed naciskiem na picie alkoholu i wspierani w niepiciu.

Dziesięć strategii działania w sprawie alkoholu

Badania i pomyślne doświadczenia w różnych krajach wskazują, że można osiągnąć znaczące korzyści zdrowotne i ekonomiczne dla Regionu Europejskiego, jeżeli wdrażane będzie następujące dziesięć, promujących zdrowie, strategii działania w sprawie alkoholu, w celu urzeczywistnienia zasad etycznych i celów poprzednio wymienionych, z uwzględnieniem różnic środowiska społecznego, prawnego, ekonomicznego i kulturowego.

 1. Informowanie ludzi o konsekwencjach picia alkoholu dla zdrowia rodziny i społeczeństwa oraz o skutecznych sposobach, które można stosować w celu zapobiegania lub zmniejszania szkód, poprzez wdrażanie szerokich programów edukacyjnych od wczesnego dzieciństwa.
 2. Promowanie środowisk publicznych, prywatnych i zawodowych, chronionych przed przemocą i wypadkami związanymi z alkoholem oraz innymi szkodliwymi konsekwencjami picia alkoholu.
 3. Stanowienie i przestrzeganie zasad prawnych, które skutecznie zniechęcają kierowców do picia alkoholu.
 4. Promowanie zdrowia przez kontrolę dostępności, np. w odniesieniu do młodych ludzi oraz wpływania na ceny napojów alkoholowych, np. przez politykę podatkową.
 5. Utrzymywanie ścisłej kontroli, z uwzględnieniem istniejących zakazów w niektórych krajach, bezpośredniej i pośredniej reklamy napojów alkoholowych oraz zapewnienie, że żadne formy reklamy nie będą specyficznie adresowane do młodych ludzi, np. przez kojarzenie alkoholu z imprezami sportowymi.
 6. Zapewnienie dostępności skutecznych świadczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych, z udziałem przeszkolonego personelu, dla ludzi pijących ryzykownie lub szkodliwie oraz dla członków ich rodzin doznających szkód z tego powodu.
 7. Wzmacnianie świadomości odpowiedzialności etycznej i prawnej tych, którzy produkują, handlują i sprzedają napoje alkoholowe, zapewnienie ścisłej kontroli jakości tych produktów oraz zastosowanie odpowiednich działań skierowanych przeciwko nielegalnej produkcji i sprzedaży.
 8. Zwiększenie zdolności społeczeństwa do radzenia sobie z problemami alkoholowymi poprzez szkolenie profesjonalistów w różnych sektorach, takich jak zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, wymiar sprawiedliwości, łącznie ze wspieraniem rozwoju programów profilaktycznych i liderów w społecznościach lokalnych.
 9. Wspieranie organizacji pozarządowych i ruchów wzajemnej pomocy promujących zdrowy styl życia, szczególnie tych, które są ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.
 10. Tworzenie w państwach członkowskich szerokich programów działania, uwzględniających Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu, wskazanie wyraźnych celów i wskaźników, monitorowanie postępów i zapewnienie okresowego ulepszania programów w oparciu o wyniki ewaluacji.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie