Drukuj

Postawy Polaków dotyczące przemocy wobec dzieci i kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

 

Badanie przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w listopadzie 2001 r. na 1116 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. Głównym celem sondażu było uzyskanie informacji na temat:

  • społecznego odbioru kampanii "Dzieciństwo bez przemocy";
  • opinii na temat wychowywania dzieci; · społecznej oceny powszechności określonych zachowań rodziców wobec dzieci.

 

1. Społeczny odbiór kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

 

Wyniki sondażu pokazują, że społeczny rezonans kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" był bardzo szeroki. Blisko dwie trzecie (62%) osób powyżej 15 roku życia deklaruje, że zauważyło, iż w Polsce prowadzona była kampania. Jeszcze wyższy jest odsetek osób, które, nie zawsze wiedząc o kampanii, odnotowały różne przekazy lub wydarzenia z nią związane (75%).

 

 

CZY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KAMPANIĘ PRZECIWKO KRZYWDZENIU
I ZANIEDBYWANIU DZIECI "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

tak
(%)

nie
(%)

LICZBA
OSÓB

OGÓŁEM

62 38 1116

PŁEĆ

 

mężczyźni

57

43

535

kobiety

66

34

581

WIEK

15 - 19 lat

63

37

119

20 - 29 lat

70

30

216

30 - 39 lat

74

26

178

40 - 49 lat

71

29

223

50 - 59 lat

52

48

150

60 i więcej lat

41

59

229

 

 

CZY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KAMPANIĘ PRZECIWKO KRZYWDZENIU
I ZANIEDBYWANIU DZIECI "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

tak
(%)

nie
(%)

LICZBA OSÓB

OGÓŁEM

62

38

1116

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe

44

56

298

zasadnicze zawodowe

57

43

320

średnie
i pomaturalne

73

27

363

wyższe
i licencjat

83

17

132

GRUPA
SPOŁECZNO-ZAWODOWA

 

kierownicy, specjaliści

90

10

82

prywatni przedsiębiorcy

93

7

48

pracownicy administracji i usług

81

19

95

robotnicy

64

36

148

rolnicy

49

51

78

gospodynie domowe

67

33

38

emeryci

44

56

228

renciści

38

62

94

uczniowie i studenci

66

34

132

bezrobotni

66

34

170

 

 

 

 

CZY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KAMPANIĘ PRZECIWKO KRZYWDZENIU
I ZANIEDBYWANIU DZIECI "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

tak
(%)

nie
(%)

LICZBA OSÓB

OGÓŁEM

62

38

1116

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

wieś

49

51

411

miasta do 20 tys.

69

31

138

miasta 20-100 tys.

68

32

222

miasta 100-500 tys.

67

33

211

miasta pow. 500 tys.

74

26

134

 

 

CZY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KAMPANIĘ PRZECIWKO KRZYWDZENIU
I ZANIEDBYWANIU DZIECI
"DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

tak
(%)

nie
(%)

LICZBA OSÓB

OGÓŁEM

62

38

1116

SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ

dobra

82

18

122

średnia

60

40

683

zła

57

43

299

DOCHÓD NA OSOBĘ
W GOSPODARSTWIE

do 250 zł

62

38

150

251 - 400 zł

65

35

167

401 - 700 zł

59

41

192

701 zł i więcej

70

30

218

 

 

CZY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KAMPANIĘ PRZECIWKO KRZYWDZENIU
I ZANIEDBYWANIU DZIECI "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

tak
(%)

nie
(%s)

LICZBA
OSÓB

OGÓŁEM

62

38

1116

PRAKTYKI RELIGIJNE

regularne

57

43

626

nieregularne

68

32

329

niepraktykujący

68

32

152

 

 

Dane w %

 

JAK OCENIA PAN(I) TĘ KAMPANIĘ?*

Jest zdecydowanie potrzebna

72

Jest raczej potrzebna

24

Jest raczej niepotrzebna

2

Jest zdecydowanie niepotrzebna

1

Trudno powiedzieć

1

 

* - n=685

 

 

Dane w %*

 

CZY W CIĄGU OSTATNICH MIESIĘCY ZAUWAŻYŁ(A) PAN(I) KTÓRYŚ Z WYMIENIONYCH NIŻEJ PRZEKAZÓW MEDIALNYCH LUB WYDARZEŃ
ZWIĄZANYCH Z KAMPANIĄ
"DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"?

1. Krótki film telewizyjny przedstawiający dziewczynkę krzyczącą na misia

66

2. Reklama radiowa z prośbami dzieci do dorosłych ("Nie bij mnie", "Nie poniżaj"... itd.)

30

3. Reklama radiowa z groźbami dorosłych wobec dzieci ("Nic z ciebie nie będzie", "Jesteś leniem"... itd.)

16

4. Plakat za szybą wiaty przystankowej z twarzą dziewczynki i słowami: "Uczę się życia od ciebie"

20

5. Duży plakat uliczny na tablicach reklamowych z napisem: "Tysiące polskich dzieci są ofiarami przemocy w domu

33

6. Wydarzenia lokalne (konferencje, debaty, koncerty, festyny, happeningi, przemarsze, wystawy itd.)

7

7. Nie zauważyłem(am) żadnych elementów kampanii

25

 

* - Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać na kilka elementów związanych z kampanią.

 

 

2. Opinie na temat wychowania dzieci

 

 

W sondażu poddano ocenie badanych opinie, które usprawiedliwiają surowe traktowanie dzieci przez rodziców.

 

 

Dane w %

 

ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH POGLĄDÓW NA TEMAT WYCHOWANIA DZIECI. PROSZĘ POWIEDZIEĆ
CZY ZGADZA SIĘ PAN(I)
Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI:

 

zdecydowanie
tak

raczej
tak

raczej
nie

zdecydowanie
nie

trudno
powiedzieć

1. Dziecko powinno bać się rodziców. Łatwiej wtedy o posłuszeństwo i szacunek. Bez bicia dziecka się nie wychowa.

5

19

32

42

2

2. Surowe traktowanie dziecka przez rodziców hartuje dziecko i pozwala mu lepiej radzić sobie z przeciwieństwami losu. W sumie wychodzi mu na dobre.

5

25

36

30

4

3. Dziecko jest własnością rodziców i tylko oni powinni o nim decydować.

12

32

26

27

3

4. Dziecko jest odpowiedzialne za kary fizyczne, które je spotykają.

6

21

29

34

10

5. Są takie sytuacje, które usprawiedliwiają w wychowaniu dzieci stosowanie kar fizycznych.

8

39

25

23

5

 

Granice przemocy - opinie badanych

 

Badani proszeni byli o ocenę czy wymienione w sondażu formy karania dziecka są ich zdaniem przemocą.

 

 

Dane w %

 

JAK OCENIŁ(A)BY PAN(I) NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:

 

jest to niewłaściwe zachowanie, ale nie nazwał(a)bym tego przemocą wobec dziecka

jest to przemoc, ale są okoliczności, które usprawiedliwiają takie postępowanie

to przemoc, na którą nie ma żadnego usprawiedliwienia

trudno powiedzieć

1. Policzkowanie dziecka

18

18

60

4

2. Kilkakrotne uderzenie dziecka pasem

18

36

43

3

3. Kilkakrotne uderzenie dziecka ręką w pupę

39

46

12

3

4. Krzyki
i groźby

43

34

18

5

 

3. Opinie badanych na temat relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinach z ich najbliższego otoczenia

 

 

Dane w %

 

CZY OBSERWUJĄC RODZINY Z NAJBLIŻSZEGO PANA(I) OTOCZENIA DOSTRZEGA PAN(I), ŻE:

 

zdecydowanie
tak

raczej
tak

raczej
nie

zdecydowanie
nie

trudno
powiedzieć

1. Rodzice szanują swoje dzieci

26

60

7

2

5

2. Rodzice słuchają i rozumieją dzieci

19

57

14

3

7

3. Rodzice poniżają, lekceważą i wyśmiewają

2

12

45

36

5

4. Rodzice biją i stosują kary fizyczne

4