Drukuj

 Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2017 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

  1. O dofinansowanie przez PARPA superwizji klinicznej będą mogły ubiegać się jedynie  osoby spełniające następujące kryteria formalne:

 

Placówką leczenia uzależnienia od alkoholu jest:

 

Jeżeli placówka ma inną nazwę własną niż wyżej wymienione należy sugerować się numerem kodu resortowego – jako placówkę leczenia uzależnień uznajemy placówki, których ósma część kodu resortowego to :  1740, 1743, 1745, 1747, 2712, 2724, 2740, 4740, 4742, 4744 . Numer kodu resortowego podawany jest zawsze przy kontraktacji z NFZ – powinien być dostępny np. w dziale kadr.

 

Lub:

Osoby te mogą po pierwszych zajęciach wystąpić do superwizora z prośbą o wydanie zaświadczenia o rozpoczęciu superwizji w ramach III etapu szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Zaświadczenie to jest podstawą ubiegania się o status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

2.Zgłoszenia na superwizję finansowaną przez Agencję będą przyjmowane na karcie zgłoszeniowej, która ukaże się na stronie internetowej PARPA, w aktualnościach oraz w belce: certyfikacja terapeutów – lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej, pod tabelą z adresami superwizorów, w drugiej połowie grudnia 2016 r. Zgłoszenia złożone w innej formie, niż na karcie zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.

 

3.Razem z kartą zgłoszeniową uczestnik będzie zobowiązany do przesłania/złożenia następujących dokumentów:

 

 

 

 

 

  1. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej od 2 do 13 stycznia 2016 r. Rozpatrywane będą tylko karty zgłoszeniowe z datą wpływu do Agencji w terminie 2 - 13 stycznia 2017 r.      

 

5.Będzie istniała także możliwość składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie PARPA w dniach od 2 - 13 stycznia 2017 r., w dni robocze w godzinach (8.30 – 16.00).

 

6.Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

 

7.W przypadku złożenia lub przesłania do Agencji karty zgłoszeniowej niekompletnie wypełnionej lub nie zawierającej koniecznych załączników kwalifikacja nie będzie możliwa.

 

8.Osoba ubiegająca się o udział w superwizji finansowanej przez Agencję będzie proszona o wpisanie na karcie zgłoszeniowej nazwisk trzech superwizorów, w kolejności uwzględniającej jej preferencje, co do osoby prowadzącej zajęcia (na miejscu 1 proszę wpisać superwizora, do którego najbardziej chcieliby Państwo się dostać, na miejscach kolejnych proszę wpisać innych superwizorów, których Państwo akceptujecie). Proszę wpisywać na kartę zgłoszeniową wyłącznie tych superwizorów, u których gotowi są Państwo uczestniczyć w zajęciach – biorąc pod uwagę czas i koszt dojazdu.  Przy wyborze superwizora należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie może nim być przełożony lub kolega z miejsca pracy.

 

9.Lista osób zakwalifikowanych do grup superwizyjnych zostanie umieszczona na stronie internetowej Agencji, w „aktualnościach” oraz w belce: „certyfikacja terapeutów – lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej”, pod tabelą z adresami superwizorów. Informacja ta zamieszczona zostanie po rozpatrzeniu wszystkich kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami do 31 stycznia 2017 r.

 

10.Po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji na superwizję, uczestnik powinien ustalić terminy spotkań bezpośrednio z superwizorem, do którego zostanie zakwalifikowany.

 

11.Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA nie będzie możliwości zmiany osoby prowadzącej superwizję.

 

12.Agencja na mocy odrębnego porozumienia będzie także finansowała superwizję osobom zatrudnionym w zakładach karnych w oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących  ubiegania się o dofinansowanie należy zgłaszać się bezpośrednio do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 

13.Jednocześnie informujemy, że brak dofinansowania superwizji przez PARPA nie wyklucza możliwości udziału w III etapie Programu szkoleniowego w ramach innych środków finansowych. Oznacza to, iż superwizor będzie mógł prowadzić superwizję zgodnie z zasadami Programu z osobami, które same pozyskają na ten cel środki finansowe.