Drukuj

Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA


Jest to nowa propozycja edukacyjna Fundacji ETOH skierowana do osób, które chcą doskonalić się zawodowo w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w Studium Fundacja zaprasza:

Patronat naukowy nad Studium objął prof. Jerzy Mellibruda oraz Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podstawę programową Studium stanowią m.in. wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte w formie Ramowego Programu Szkoleń dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Studium przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się profilaktyką uzależnień w społecznościach lokalnych. Po jego ukończeniu absolwent będzie m.in.:

Absolwenci otrzymają CERTYFIKAT ukończenia Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA.

Informacje o programie Studium, wykładowcach oraz warunkach zgłoszenia dostępne są na stronie www.etoh.edu.pl w zakładce „Oferta szkoleń” lub „Aktualności”.