PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2011 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

 1. O dofinansowanie przez PARPA superwizji klinicznej będą mogły ubiegać się jedynie osoby zatrudnione w zakładach lecznictwa odwykowego, będące w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego (tzn. posiadające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień).

W związku z tym osoby, które planują przystąpienie do superwizji, a nie posiadają jeszcze statusu, powinny niezwłocznie wystąpić do PARPA o wydanie tego dokumentu.

 1. Zgłoszenia na superwizję finansowaną przez Agencję będą przyjmowane na karcie zgłoszeniowej, która ukaże się na stronie internetowej PARPA, w belce: certyfikacja terapeutów – lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej, pod tabelą z adresami superwizorów, w drugiej połowie grudnia 2010 r. Zgłoszenia złożone w innej formie, niż na karcie zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.

 1. Razem z kartą zgłoszeniową uczestnik będzie zobowiązany do przesłania/złożenia następujących dokumentów:
 • kserokopii statusu,
 • kserokopii zaświadczeń potwierdzających ukończenie I i II etapu Programu szkoleniowego,
 • aktualnego zaświadczenia z miejsca pracy potwierdzającego wykonywanie świadczeń z zakresu psychoterapii/terapii uzależnienia od alkoholu w zakładach lecznictwa odwykowego w wymiarze nie mniejszym niż 18 godzin tygodniowo (PARPA nie będzie refundowała superwizji wolontariuszom) Osoby, które w chwili składania karty zgłoszeniowej nie ukończyły I i II etapu Programu szkoleniowego nie będą kwalifikowane do odbywania superwizji.

 1. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej od 3 stycznia 2011 r. do 14 stycznia 2011 r.

Rozpatrywane będą tylko karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 3 stycznia 2011 r. do 14 stycznia 2011 r.

 1. Będzie istniała także możliwość składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami bezpośrednio w siedzibie PARPA w dniach od 3 stycznia 2011 r. do 14 stycznia 2011 r. , w godzinach pracy Agencji.

 

 1. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.
 1. W przypadku złożenia lub przesłania do Agencji karty zgłoszeniowej niekompletnie wypełnionej lub nie zawierającej koniecznych załączników kwalifikacja nie będzie możliwa.

 1. Osoba ubiegająca się o udział w superwizji finansowanej przez Agencję będzie proszona o wpisanie na karcie zgłoszeniowej nazwisk czterech superwizorów, w kolejności uwzględniającej jej preferencje, co do osoby prowadzącej zajęcia. W pierwszej kolejności będzie wpisywana do grupy superwizora, którego umieściła pod numerem jeden, jeśli u osoby prowadzącej nie będzie już miejsc wpisana zostanie do grupy osoby, którą umieściła pod numerem dwa i tak dalej. Przy wyborze superwizora należy wziąć pod uwagę fakt , iż nie może nim być przełożony lub kolega z miejsca pracy.
 1. Informacje o zakwalifikowaniu lub braku kwalifikacji do grup superwizyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej Agencji, w belce: certyfikacja terapeutów – lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej, pod tabelą z adresami superwizorów. Informacja ta zamieszczona zostanie po rozpatrzeniu wszystkich kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami do 31stycznia 2011 r.

 

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji na superwizję uczestnik będzie uzgadniał terminy spotkań bezpośrednio z superwizorem, do grupy którego zostanie zakwalifikowany.
 1. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA nie będzie możliwości zmiany osoby prowadzącej superwizję.

 

13.Agencja na mocy odrębnego porozumienia będzie także finansowała superwizję osobom zatrudnionym w zakładach karnych w oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie należy zgłaszać się bezpośrednio do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 1. Jednocześnie informujemy, że brak dofinansowania superwizji przez PARPA nie wyklucza możliwości udziału w IV etapie Programu szkoleniowego w ramach innych środków finansowych. Oznacza to, iż superwizor będzie mógł prowadzić superwizję zgodnie z zasadami Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z osobami, które same pozyskają na ten cel środki finansowe.

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie