Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2013 roku.

Program konsultacyjny skierowany jest do placówek, które:

Pragniemy podkreślić, że celem programu konsultacyjnego nie jest udzielanie superwizji. Tym samym nie jest to program dla placówek, które realizują programy terapeutyczne na wysokim poziomie i dobrze radzą sobie z samodzielnym pokonywaniem trudności organizacyjnych.

Realizacja programu polega na udzielaniu placówce konsultacji przez konsultanta z odpowiednimi kwalifikacjami (opis wymaganych kwalifikacji znajduje się w dalszej części ogłoszenia). Konsultacje realizowane są w trakcie 5 wizyt konsultanta w placówce, trwających po 6 godzin. PARPA finansuje pracę merytoryczną konsultanta.
Zakres Programu obejmuje analizę zasobów i deficytów placówki, opracowanie programu naprawczego dla placówki, udział konsultanta przy wprowadzaniu zmian korzystnych dla placówki oraz zaplanowanie zmian do samodzielnego wprowadzenia przez placówkę po zakończeniu programu konsultacyjnego.
Okres realizacji programu zaplanowany jest od dnia podpisania porozumienia do 31 października 2013 roku.
W trakcie realizacji programu zarówno placówka jak i jej konsultant będą zobowiązani do regularnego sprawozdawania się do PARPA z odbytych konsultacji.

Na zgłoszenia ze strony zainteresowanych placówek oczekujemy do 7 lutego 2013 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym PARPA, w jednej z następujących form:

Przesyłając zgłoszenie do PARPA, placówka powinna posiadać kandydata na swojego konsultanta, od którego uzyskała wstępną zgodę na przeprowadzenie konsultacji. Wysunięta kandydatura będzie następnie zaopiniowana przez PARPA.
Konsultant powinien posiadać następujące kwalifikacje:

Z powodu ograniczonych środków finansowych, PARPA zastrzega sobie prawo kwalifikacji do programu i podpisania odpowiednich porozumień tylko z częścią zgłaszających się placówek. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę zgodność zgłaszanych problemów z celami programu konsultacyjnego oraz opis sytuacji placówki wskazujący na realną możliwość wprowadzenia konstruktywnych zmian oraz dotychczasową współpracę placówki z PARPA (coroczne wypełnianie ankiety PARPA „Leczenie uzależnienia od alkoholu”). Pod uwagę będzie brana również kolejność zgłoszeń.
Po zakończeniu kwalifikacji placówek do programu konsultacyjnego, PARPA zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z placówkami zakwalifikowanymi do programu. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie też ogłoszona na stronie internetowej www.parpa.pl

>>>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<