PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenie, które odbędzie się w dn. 21-22 marca 2013r. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie rozpoznawania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc i nadużywającymi alkoholu oraz uruchamiania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchają wykładów dotyczących nadużywania alkoholu i uzależnienia, zasad kontaktu z klientem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - nadużywającym alkoholu i stosującym przemoc, a także działań związanych z uruchamianiem procedury "Niebieskie Karty" w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie oraz roli członków komisji w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Podczas zajęć seminaryjno-warsztatowych uczestnicy będą ćwiczyli prowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc, w tym podejmowanie interwencji i motywowanie do zmiany zachowania. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Udział w nim jest bezpłatny - koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dydaktyką ponosi PARPA. Do udziału w szkoleniu można zgłosić 2 osoby reprezentujące daną komisję (lub/i grupę roboczą).

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do dnia 8 marca 2013r. do Agencji wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (w załączeniu) – faxem 22/2506360 lub pocztą (PARPA, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane (50 osób) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 022/2506357 lub 22/2506349)

>>>>> tutaj formularz zgłoszenia na szkolenie <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie