PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Sprawozdanie z Konferencji podsumowującej projekt European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce „Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA”

W dniach 20-21 maja 2013 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszawą, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu European Workplace and Alcohol (EWA) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja został zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W Konferencji uczestniczyli Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, st. bryg. mgr inż. Tomasz Zając Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, psychologowie PSP, a także przedstawiciele Policji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Wśród zaproszonych uczestników znajdowały się również osoby zajmujące się na co dzień w swojej pracy przygotowaniem i realizacją programów pracowniczych, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wsparciem psychologicznym.

Łącznie w Konferencji uczestniczyło 42 osoby.

Projekt EWA skupia 12 Państw europejskich i dotyczy rozwoju efektywnych metod zwiększających świadomość dotyczącą alkoholu w miejscu pracy. Poprzez angażowanie środowisk pracowniczych i ich potencjału koncentrowano się na wprowadzeniu zmian systemowych i indywidualnych mających na celu doprowadzenie do zmiany wzorów i stylu picia alkoholu a przez to do redukcji absencji alkoholowych, nieobecności pod wpływem alkoholu i szkód nim wywołanych. W Polsce projekt jest koordynowany przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi.

Zrealizowany w PSP program profilaktyczny „Alkohol a środowisko pracy” jest częścią działań podjętych w 12 krajach Europy. W jego trakcie przeszkolono niemalże 800 osób, w tym dowódców i strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz pracowników cywilnych. Program zrealizowano w Komendach Wojewódzkich PSP w Olsztynie, Warszawie, Kielcach, Lublinie oraz Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Pierwszego dnia Konferencji omawiano aspekty dotyczące funkcjonowania i organizacji systemu lecznictwa i pomocy osobom z problemem alkoholowym w Polsce. Poruszono także kwestie prawne regulujące zachowania dotyczące alkoholu w kontekście szeroko rozumianego środowiska pracy. Omówiono obowiązki pracowników i pracodawców w obszarze dotyczącym alkoholu zarówno w miejscu pracy jak i poza nim mogące mieć wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych/pracowniczych. Zaprezentowano także system rekomendowanych oddziaływań profilaktycznych w środowisku pracy oraz możliwości wsparcia osób z problemem alkoholowym w procesie rehabilitacji a także udzielania wsparcia i motywacji w dążeniu do zmiany swoich zachowań. Przedstawiono również wybrane wyniki badań „Nowe media w promocji zdrowia pracujących” zrealizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP w Łodzi wskazujące, iż respondenci pozytywnie oceniają nowe media w kontekście możliwości dbania o zdrowie a potencjał ten nie jest wykorzystywany optymalnie w miejscu pracy oraz w mniejszym stopniu niż oczekują tego pracownicy.

Drugiego dnia zrealizowano dwie sesje warsztatowe. Pierwsza z nich dotyczyła interwencji kryzysowej w miejscu pracy wobec osoby z problemem alkoholowym. Druga sesja obejmowała rozmowę motywującą do podjęcia decyzji o zmianie zachowań wobec alkoholu. Przeprowadzono i zinterpretowano także test AUDIT jako narzędzie pomocne w przeprowadzeniu krótkiej interwencji wobec osoby której wzór picia alkoholu ma wpływ na wykonywanie obowiązków zawodowych.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili treści prezentowane podczas Konferencji a także jej przebieg. Wskazywali na ogromne znaczenie prezentowanych tematów w działaniach przez nich realizowanych obecnie i podejmowanych w przyszłości.

>>>>> Program konferencji podsumowującej projekt EWA maj 2013 <<<<<

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie