PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. poz. 642) i w dniu 8 kwietnia 2021 r. opublikowano je w Dzienniku Ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000064201.pdf).

Zmiana numeru telefonu w sprawie sprawozdania PARPA G-1. Nowy numer to 22 250 63 05.

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy:

  1. zgłosili się do wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku 2021
  2. oraz odnaleźli swój numer identyfikacyjny na liście osób, których prace zostały przyjęte do obrony http://www.parpa.pl/images/Informacja_po_posiedzeniu_III.2021.pdf
  3. oraz pozytywnie rozwiązali/rozwiążą test wiedzy w trybie on-line za pośrednictwem platformy Testportal, czyli zaliczyli część pisemną egzaminu certyfikacyjnego

proszeni są o zapoznanie się z załączonym harmonogramem przeprowadzania części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w trybie on-line. Obrony prac odbędą się za pośrednictwem aplikacji Zoom. Szczegółowa informacja na temat połączenia próbnego oraz strony technicznej egzaminu zostanie wysłana na podane przez kandydatów na potrzeby egzaminu adresy poczty elektronicznej.

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd.  

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień,którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 1213 14 kwietnia 2021 roku, proszeni są o sprawdzenie, na której z poniżej zamieszczonych list znajduje się przyznany im kod identyfikacyjny.

Informacja po posiedzeniu III.2021

Opinia prawna dotycząca inicjowania procedury „Niebieskie Karty” oraz realizowania zadań w ramach tej procedury przez terapeutów psychoterapii uzależnień realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia opinię prawną dotyczącą realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez terapeutów psychoterapii uzależnień realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu.

Rzeczywistość w jakiej żyjemy od blisko roku bardzo zmieniła realia naszego życia codziennego i pracy. Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo  duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych ludzi, z którymi dotąd próbowaliśmy sobie radzić, pojawiły się nowe. Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji w środowisku dzieci i młodzieży niejednokrotnie napotykają bariery organizacyjne w realizacji lub też okazuje się, że poruszane w nich treści nie obejmują nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń  dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19.

Autorzy Programu Nauki Zachowania zapraszają nauczycieli ze szkół realizujących PNZ na Konferencję Szkoleniową, która odbędzie się on-line w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach 16.00 - 20.00.

 

Prosimy Państwa o pomoc w zbieraniu danych, czyli wypełnienie kwestionariusza, ewentualnie udostępnienie go innym. Kwestionariusz służy do przeprowadzenia badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem prof. Jana Chodkiewicza z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Mateusza Goli z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Link do konkursu na stronie podmiotowej BIP PARPA.

Egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i kandydatów na instruktorów terapii uzależnień w roku 2021

Informujemy, że 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 159 opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). Na mocy powyższego aktu możliwość przesuwania terminu wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń oraz wprowadzania zwolnień z tych opłat, przyznana radzie gminy, zostaje przedłużona na 2021 r.

Więcej informacji w załączniku.

https://lwow.praesterno.pl/

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie