PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje nabór na szkolenie dotyczące przygotowania realizatorów do wdrażania na terenie szkół procedury z obszaru profilaktyki selektywnej „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”. Program skierowany jest do szkół, które chcą rozwinąć swoją pracę nad zmianą zachowań problemowych uczniów narażonych na poważne problemy z zachowaniem. Termin szkolenia 16-17 grudnia 2010r

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Minister Pracy i Polityki Społecznej w marcu br. dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 22 marca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

W programie zatwierdzonym przez rząd określono osiem głównych problemów oraz wynikających z nich osiem celów strategicznych do osiągnięcia.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 30.V – 2 VI. BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 30 maja. Długość trwania egzaminu uzależniona jest od liczby zgłoszeń osób chcących przystąpić do egzaminu jak również tego, jaka część z tych osób zostanie dopuszczona do egzaminu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”, planowanych na lata 2011-2015. Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2011, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800,0 tys. złotych przy jednostkowych dotacjach po 40,0 tys. złotych każda.
Więcej: http://mcps.mazovia.pl/main.php?l=7&id=2&id_newsa=603

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika Działu Edukacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że konkurs na stanowisko Kierownika Działu Edukacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA, ogłoszony 1 lutego 2011r. nie został rozstrzygnięty.

Konferencja „WIĘŹ JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY ROZWÓJ” Ustroń 8 czerwca 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 8 czerwca w Ustroniu odbędzie się konferencja „Więź jako czynnik chroniący rozwój” organizowana przez Item-Umiejętności Społeczne. Konferencja przeznaczona jest dla osób pracujących z rodzinami i samych rodzin (szczególnie zapraszani są rodzice adopcyjni i zastępczy. Udział w konferencji jest odpłatny

Lista zespołów zakwalifikowanych do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych odbywać się będzie w dniach 12-13 maja w Warszawie pod hasłem „Prawa i problemy dziecka widziane oczami młodych”

CZARODZIEJE DUSZ NA START! - II Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną.

Dnia 15 maja 2011 roku w LEGIONOWIE koło Warszawy zostaną przeprowadzone
II Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną - CZARODZIEJE DUSZ NA START!

KONFERENCJA
pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu"


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w dniu 6 czerwca 2011 roku, konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu".
Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu |Psychiatrii i Neurologii, kierowany przez dr Bogusława Habrata.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 30.V-2.VI BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 30 maja – 2 czerwca (poniedziałek – czwartek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie (www.exploris.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

„Przesłanie humanistyczne w psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin” - Zespół Ośrodka INTRA zaprasza w dniach 8-11 lipca 2011r. na szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym dla psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie