PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Ukazał się nowy biuletyn Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji

>>>>> tu zobacz BIULETYN <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na XIII Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2010 r. w Zakopanem.
Organizowane przez PARPA od lat konferencje „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” służą pomocą merytoryczną pracownikom świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, są także narzędziem wymiany doświadczeń i integracji środowiska.

Od 15 lat Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego funkcjonuje telefon dla ofiar przemocy – 0801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls). Osoby doznające przemocy i świadkowie, dzwoniąc do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, informację o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej ich miejsca zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach pracownicy „Niebieskiej Linii” podejmują interwencję informując o podejrzeniu przemocy odpowiednie służby (policja, ośrodek pomocy społecznej, prokuraturę, sąd). Ze wsparcia Pogotowia „Niebieska Linia” od początku jego działalności skorzystało ponad 150 tys. osób.

 

Koncert "Wdzięczni bo trzeźwi" Warszawa, 29 maja 2010r.

Lista osób zakwalifikowanych w PARPA na konferencję „Wywiad motywujący w terapii uzależnień”, która odbędzie się w dniach 6-8 października 2010r., Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 został przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i skierowany do konsultacji zewnętrznych.

>>>> Tu zobacz: Projekt Programu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia <<<<<

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych po raz kolejny organizuje
Konferencję Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt.: „Zawartość profilaktyki w profilaktyce”.

W tym roku współorganizatorem spotkania jest samorząd miasta Sopot.

 

Konferencja odbędzie w dniach 20-22 października 2010 roku w Sopocie, w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Sopocie, ul. Jana Kilińskiego 12, www.wdw.sopot.pl

 

Informacja o egzaminie certyfikacyjnym w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach koordynacji działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego nadzoruje przebieg kształcenia terapeutów w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym „Nauczyciel wychowania fizycznego dobrym wychowawcą”.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji „Spójrz inaczej na szkołę – w poszukiwaniu skutecznej zmiany” w dniach 27-29 września.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 29 i 30 listopada 2010 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”

W porozumieniu z Zespołem Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, limit osób mogących przystąpić do egzaminu został określony na 12 osób.

Informacja dotycząca sposobów finansowania staży klinicznych w 2011 r.

Informujemy, że w 2011 r. Agencja nie będzie finansowała staży klinicznych dla uczestników Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

W związku z powyższym uczestnicy tego etapu Programu szkoleniowego będą finansować swój udział w zajęciach z własnych środków lub pozyskując na ten cel fundusze z innych niż Agencja źródeł.

Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dziś (29.10) rusza kampania "Wypił za zdrowie". Teren Województwa Zachodniopomorskiego.

Na drogach wojewódzkich, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, ustawione będą powypadkowe wraki samochodów oznakowane odblaskową naklejką z hasłem kampanii. Jak tłumaczą organizatorzy - kampania ma szokować.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie