PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Informujemy, że w marcu 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Alternatywnego Wychowania z Łodzi.

Czytaj <<<<<

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2014 roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2014 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2014-2016; zadania 7.1 i 7.2

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2014 roku.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór do VI edycji Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Pierwsza sesja od 25 do 29 marca więcej informacji na stronie www.ipz.edu.pl

W 2014 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 108 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na poniższej liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w VI edycji Studium Dialogu Motywującego organizowanego w Warszawie przez Akademię Motywacji i Zmian. Oferta jest w szczególności zaadresowana do osób pracujących w obszarze lecznictwa odwykowego i obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą. Szkolenie odbędzie się w dn. 26-27 marca 2014r w Warszawie. Adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Konferencja organizowana przez PARPA i Fundację Zależni-Nie-Zależni adresowana jest do pracowników lecznictwa odwykowego, psychologów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.

Otwarty konkurs „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 zlecanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Czytaj <<<<

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DOTACYJNEGO
na zadanie: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich.

Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zawieszania postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oczekiwaniu na wynik postępowania karnego.

Czytaj <<<<<

Błękitny Krzyż w Polsce Sp. z o. o. serdecznie zaprasza na szkolenie Studium Terapii Uzależnień, które rozpoczyna się 16.03.2014 r; zostały dwa ostatnie miejsca.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://www.bk-europe.com.pl/index.php/VII_edycja_szkolenia.html i przesłanie wraz z wymagana dokumentacją. Więcej informacji pod numerem 33-817-28-38 wew. 23

Otwarty konkurs Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie