PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że został przesunięty termin nadsyłania prac certyfikacyjnych do sesji egzaminów dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień przypadającej w terminie 4-7 czerwca 2018 roku. Pierwotny termin wyznaczony był na 31 marca 2018 roku – nowy termin nadsyłania dokumentów to 4 kwietnia 2018 roku (do godz. 16:00). Pozostałe wytyczne i terminy bez zmian.

W związku z wydanymi przez PARPA Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r. oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym możliwości finansowania z gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych uczestnictwa osób współuzależnionych w zajęciach reintegracyjnych  odbywających się w centrach integracji społecznej, niniejszym informujemy samorządy  gminne, iż wprowadzenie tego rodzaju wydatku i zadania do gminnych programów należy uznać za prawidłowe i rekomendowane do realizacji.

Lista osób zakwalifikowanych na superwizję w 2018 r. do grup finansowanych przez PARPA

Czytaj więcej...

 Dofinansowanie szkolenia specjalistów i instruktorów terapii uzależnień

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, przekażemy do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Poniżej zamieszczamy „Kartę zgłoszeniową na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych finansowaną przez PARPA w 2018 roku”. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

Poniżej publikujemy Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2018r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Urząd Miasta Tychy oraz Ośrodek Mens Sana zapraszają na VI Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: "Nowe trendy w leczeniu osób uzależnionych" podczas, którego prezentowana będzie m.in.: praktyka procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz nowe cele i formy terapii osób uzależnionych od alkoholu. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2017 w Tychach.

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2018 odbędą się w dwóch turach: wiosennej i zimowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową i materiałami kampanii „Z dala od alkoholu”, realizowanej przez Stowarzyszenie „Równość na fali” ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 4 sierpnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi po akceptacji ministra zdrowia.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują szkolenie dla personelu medycznego dotyczące „Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”, które odbędzie się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 21 listopada br. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizowanego wydarzenia znajdują się pod linkiem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/34813,Bezplatne-szkolenie-dla-osob-pracujacych-w-ochronie-zdrowia.html

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) konsorcjum firm badawczych DANAE Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o. realizuje badania pn: „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”. Badanie jest realizowane od 8 listopada do 12 grudnia 2017 roku.

Celem badania jest poznanie postaw i poglądów rodziców na tematy związane z piciem alkoholu przez dorastające dzieci i zachowań dzieci związanych z alkoholem.

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy
w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

W związku z wejściem w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017r., poz. 1473) do Agencji wpłynęło wiele pytań związanych z kwestionowaniem przez niektóre podmioty lecznicze zawodów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, jako zawodów medycznych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie