PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zaprasza do wzięcia udziału w konferencji DDA: "Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych", która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2015r. w Warszawie siedzibie fundacji.

W związku z praktyką organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegającą na wydawaniu przedsiębiorcom (ubiegającym się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaświadczeń, a nie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje, iż przedsiębiorca spełni obowiązek wynikający z art. 18 ust. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przedkładając organowi zezwalającemu zamiast decyzji o zatwierdzeniu zakładu – zaświadczenie.

W dniach 18-20 listopada 2015 w Zakopanem odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole, nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych zachowań”. Zapraszamy do udziału realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców pracujących z młodzieżą, osoby z placówek prowadzących działalność profilaktyczno-edukacyjną.

Diecezja Warszawsko-Praska zaprasza lekarzy z całej Polski, studentów medycyny, osoby duchowne, pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych na II konferencję naukową „Alkoholizm i nie tylko – społeczeństwo wobec problemu wybranych uzależnień”, która odbędzie się 7 listopada 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

PROGRAM I ZGŁOSZENIA: http://diecezja.waw.pl/4368 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Miastem Poznań organizuje w dniu 27 listopada 2015 r. konferencję „Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaprasza do wzięcia udziału w konferencji  „Uzależnienia we współczesnym świecie – od teorii do praktyki” która odbędzie się w dniach 13-14 listopad 2015 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH przy ulicy Mszczonowskiej 6.

Czytaj więcej...

Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę w niższej wysokości niż należna?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, zlecanych przez PARPA w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie
alkoholizmowi):
Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. "FASD - problem kliniczny i społeczny" (30.09 – 2.10.2015 Dwór w Tomaszowicach) - pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. W jednym miejscu i czasie spotkali się światowej sławy eksperci z Polski i z zagranicy, lekarze, specjaliści, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, którzy działają na rzecz lub mają kontakt z dziećmi z FASD oraz osoby chcące zdobyć wiedzę na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

W dniach 16-17 października br. w Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbędzie się dwudniowe ogólnopolskie seminarium pt. „Praktyczne aspekty upowszechniania standardów – jak właściwie dobierać narzędzia, aby osiągnąć cel”.

W dniach 26-27 listopada 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla osób udzielających porad w lokalnych punktach konsultacyjno-informacyjnych dla członków rodzin z problemem przemocy.

W dniach 18-20 listopada 2015 w Zakopanem odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole, nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych zachowań”.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „FASD – Problem kliniczny i społeczny”, organizowana przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w dniach 1-2 października (czwartek, piątek ) 2015 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mcpu.krakow.pl oraz http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/index.php.

Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza wszystkich pracowników ochrony zdrowia w Polsce na Konferencję Naukowo-Szkoleniową >>Sposób na  „trudnego pacjenta”. Dialog motywujący w opiece zdrowotnej<<, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 października 2015r.

Czytaj...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie