PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 26 maja 2014r. w Krakowie.
Konferencja adresowana jest do psychoterapeutów uzależnień, psychologów, psychiatrów, toksykologów, pracowników socjalnych i osób zainteresowanych tematyką.

 

Szanowni Państwo,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministerstwo Zdrowia serdecznie zaprasza na konferencję prasową, podczas której zainaugurowana zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 28 kwietnia br. o godz. 11.00.

PARPA rozpoczyna akcję informacyjną tuż przed długim weekendem majowym – zanim tysiące Polaków wyruszą na majówkę. Tylko w ubiegłym roku policja w tym czasie zatrzymała ponad 4,5 tys. nietrzeźwych kierowców. Po kilku kampaniach adresowanych do samych kierowców, tym razem przekaz zostanie skierowany do świadków jazdy pod wpływem alkoholu.

Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się podejrzanie, reaguj – to główne przesłanie kampanii. Podczas konferencji zaprezentujemy filmy edukacyjne, które pokazują prawidłowe formy reagowania oraz stronę internetową kampanii www.powstrzymaj.pl.

W spotkaniu weźmie udział dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz mł. insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, która objęła honorowy patronat nad kampanią. W załączeniu informacja prasowa. Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Fundacja ETOH, która jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, zaprasza do udziału w wiosennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

 

XVIII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie, Kraków, 26-28 maja 2014r. - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że są jeszcze wolne miejsca dla osób, które chcą wziąć udział w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie. Konferencja odbędzie sie w dniach 26-28 maja 2014 roku w Krakowie.

Podczas konferencji zaproponujemy Państwu wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego, wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży, wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować - po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami - swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują (10-15 min wystąpienia w trzecim dniu konferencji - 28 maja br.).

TUTAJ PROGRAM KONFERENCJI

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA.
Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja. Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
i nadesłanie do 8 maja br. ankiety zgłoszeniowej do PARPA: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax. 22/2506360 (przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do agencji). Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

TUTAJ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 9 - 11.VI.2014

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2014 roku (poniedziałek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

 

Do egzaminu zgłosiło się 87 osób, 15 osób nie zostało dopuszczonych. Osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w pierwszej kolejności krótkie pismo z informacją o niedopuszczeniu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od 5 maja czyli od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni, godziny w obrębie pięciu egzaminujących komisji zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego np. w dniu 10 czerwca należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

 

Mapa z lokalizacją Ośrodka Exploris znajduje się na stronie internetowej www.exploris.pl. Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy stronę www.ztm.waw.pl z mi.n. rozkładem jazdy.

 

PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Ośrodku Exploris proszone są o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem - 22 691 33 00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

 

Kolejność wejść na egzamin 9 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 10 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 11 czerwca

 

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów w procesie akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

1. Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

Więcej informacji na temat standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2923534

2. Informacja o naborze na szkolenie:
Na potrzeby procesu akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień PARPA i KBPN wyłoni grupę 34 osób, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych wizytatorów. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie warunkiem koniecznym, aby móc dokonywać przeglądów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

PARPA planuje wybranie 17 osób spośród nadesłanych zgłoszeń - z czego 10 miejsc przewidzianych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 dla lekarzy a 2 dla osób spełniających co najmniej inne wymagania konieczne. Taką samą pulą miejsc na szkolenie dysponuje KBPN.

3. Kryteria naboru oraz wymagane dokumenty:
Do udziału w szkoleniu mogą zostać zaproszone osoby, które spełniają następujące kryteria:

Wymagania konieczne:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub tytułu lekarza
 • co najmniej 5-letni staż pracy w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu * - w podmiocie leczniczym (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),

lub

 • posiadanie, co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesu akredytacji zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz udział w tworzeniu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

*w przypadku KBPN - w placówce leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień (w podmiocie leczniczym)
 • ukończenie szkoły psychoterapii
 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty psychiatrii lub statusu lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • doświadczenie w działaniach z zakresu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem

UWAGA. Zadania wizytatorów przeprowadzających akredytację będą wymagały bezwzględnej znajomości przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przepisów dotyczących akredytacji a także wysokich umiejętności oceny, analizy i syntezy informacji oraz pisania raportów. Prosimy zatem o przemyślane zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • czytelnie i kompletnie wypełniona oraz odręcznie podpisana karta zgłoszeniowa (wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolenia)
 • kopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub kopia dyplomu lekarza (lub ukończenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii)
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (Załącznik 2)
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły psychoterapii (jeśli kandydat posiada)

4. Kryteria wyboru
PARPA zakwalifikuje do szkolenia do 17 osób z całej Polski (w tym 10 miejsc przeznaczonych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 miejsc dla lekarzy a 2 dla osób spełniających, co najmniej inne wymagania konieczne). Po spełnieniu wymagań koniecznych o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz spełnianie wymagań pożądanych.

5. Informacje organizacyjne na temat szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane zakwalifikowanym osobom.

6. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 maja 2014 r. Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie drogą mailową. Skan podpisanych dokumentów powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Informacja na temat osób zakwalifikowanych na szkolenie
Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do dnia 2 czerwca br. Lista osób zakwalifikowanych zostanie też umieszczona na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

 • Joanna Filipek-Krawczyńska, tel (22) 25 06 338
 • Jagoda Fudała, tel (22) 25 06 346

Załączniki:

W dniach 23-25 maja w Katowicach po raz kolejny organizowany jest kurs dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. W programie m.in. metody pracy z małą i dużą grupą (elementy pedagogiki zabawy), propozycje zabaw i tańców integracyjnych, zabawy z chustą, scenariusze imprez.

W dniach 25-28 sierpnia w Czarnym Dunajcu k. Nowego Targu odbędą się warsztaty dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. W programie m.in. zasady i metody pracy z dużymi i małymi grupami podczas imprez okolicznościowych, plenerowych, metody pracy wodzireja, animatora grupy, nauka zabaw i tańców integracyjnych.

Organizator i informacje: Fundacja Światło-Życie, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Blachnickiego w Katowicach, www.osrodek-brynow.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje XXVIII Szkołę Letnią „Przemoc w rodzinie – nowoczesne kierunki pomagania” w dniach 4-7 września 2014 w Fundacji Etoh, Warszawa

W czasie konferencji przedstawione zostaną różne metody, procedury i strategie psychoterapeutyczne wykorzystujące wyobraźnię, symbole, sny i narracje osobiste do uzyskiwania pozytywnych zmian w pracy z pacjentami. Chociaż konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla terapeutów pracujących lub uczących się terapii DDA, będzie też okazja do pracy osobistej. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaproszenie – informacje organizacyjne <<<<<

Formularz zgłoszeniowy <<<<<

Z uwagi na napływające zapytania od gmin w związku z wnioskiem firmy z branży informatycznej w sprawie zaplanowania w przyszłych latach, w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na narzędzia informatyczne (elektroniczne pomoce dydaktyczne) uprzejmie przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: PARPA) ww. sprawie.

Podstawą uznania dopuszczalności finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest ich zgodność z zapisami ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 ze zm.).

Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 4(1) ust. 1 ww. ustawy „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w np. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; wpieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.”

Katalog zadań, wymieniony w wyżej przytoczonym artykule ustawy ma charakter otwarty, ze względu na użycie w nim sformułowania „w szczególności zadania te obejmują”. Jest to równoznaczne z tym, iż pozostawiono gminom pewną dowolność w ustanawianiu zadań finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Warunkiem spełnienia tych przesłanek jest związek ustanowionych zadań gminy z działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zatem wydaje się, iż wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych „na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii” (przykładowo serwis internetowy prowadzony w celu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii), mieściłoby się w dyspozycji wyżej przytoczonego artykułu, o ile rzeczywiście przedstawiane w nim tematy byłyby związane z tego rodzaju działalnością profilaktyczną. Jednakże tego typu wydatki należy odróżnić od zadań o charakterze inwestycyjnym np. zakupu systemu informatycznego, które nie mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Należy również pamiętać, iż w granicach określonych przez ustawę gmina posiada pełną swobodę w definiowaniu zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy ich określaniu gmina powinna bazować przede wszystkim na ocenie lokalnych potrzeb zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustaleniach wiedzy naukowej na temat skuteczności poszczególnych oddziaływań oraz możliwości finansowych gminy.

Wnioski składane do jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.), w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w żadnej mierze nie mogą być uznane za równoznaczne ze zobowiązaniem tego organu do podjęcia działań wskazanych w takich wnioskach.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.”, dostępną na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakładce „Informacje dla gmin”.

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień. Celem Szkoły jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Szkoła adresowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.
Więcej informacji na stronie www.osrodekintra.pl

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na szkolenie adresowane do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorów gminnych programów; pracowników lecznictwa odwykowego; przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich oraz osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj <<<<<
Harmonogram szkolenia <<<<<
Program I sesji <<<<<
Formularz zgłoszeniowy <<<<<

Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. Projekt utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia wodzirejów.

 

Już po raz dwunasty wodzireje i animatorzy zabaw spotykają się na Ogólnopolskich Warsztatach Wodzirejów Dobrej Zabawy. Tym razem odbędą się one w dniach 7 - 10 lipca 2014 r. w mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach pod Warszawą. Tematem wiodącym warsztatów będą tańce narodowe. Uczestnicy będą tam mieli bardzo dobre warunki do ćwiczeń - dużą salę baletową, instruktorów tańca i akompaniatora, na co dzień pracujących w "Mazowszu".
 

 

Organizatorzy chcą też w czasie warsztatów powołać do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wodzirejów. Ma być ono otwarte dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się animowaniem zabaw i świadczących usługi wodzirejskie. W ramach stowarzyszenia środowisko wodzirejów będzie mogło samo określać i promować najlepsze wzorce zabawy, dobre praktyki, wartości etyczne obowiązujące w zawodzie i dbać o stałe podnoszenie umiejętności.

Więcej informacji, formularz zgło0szeniowy i program szkolenia na stronie:
www.wodzirejowie.pl

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

W związku z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, podajemy do wiadomości listę 15 osób, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu:

Lista lekarzy:

 • Marek Grzyb
 • Jadwiga Kanczyk
 • Antoni Pisarski
 • Arkadiusz Ropiak
 • Katarzyna Wiśniewska

Lista specjalistów psychoterapii uzależnień:

 • Marcin Charczyński
 • Izabela Dmitrowicz
 • Dorota Dyluś-Beśka
 • Eliza Giędosz
 • Halina Ginowicz
 • Grzegorz Hryszkiewicz
 • Bernarda Kejres
 • Joanna Majorek
 • Joanna Sobczyńska
 • Małgorzata Węgrowska-Głatki

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Przypominamy, że warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym osobom, w terminie do dnia 2 czerwca br.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie