PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

31 grudnia 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Tekst rozporządzenia ...

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Publikujemy ogłoszenie Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o konkursie ofert z dnia 28 grudnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Termin naboru ofert: do 21 stycznia 2019 r, godz. 16:00

Treść ogłoszenia...

Szkoła KRAK-UZ informuje o ostatnich wolnych miejscach na aktualną edycję szkolenia.
Szczegółowe informacje na stronie www.kstu.pl

Czytaj więcej...

Fundacja Poza Schematami, realizując zadanie powierzone przez PARPA przygotowała bezpłatną publikację pt. „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”. Książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z dziećmi ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w obszarze edukacji.

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla pracowników  urzędów administracji rządowej 24 grudnia br. jest dniem wolnym od pracy. W zamian wyznaczono sobotę 15 grudnia br. dniem pracy.

Publikujemy listę ofert spełniających kryteria formalne oraz niespełniających kryteriów formalnych, złożonych w ramach konkursu ofert z dnia 11 października 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Fundacja Masz Szansę z Lublina zapraszają do udziału w konferencji „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Konferencja będzie podsumowaniem wyników badań diagnozujących potrzeby profilaktyczne szkół i realizację profilaktyki szkolnej. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły roli psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji i pracowników wspierających szkołę w systemie profilaktyki szkolnej. Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez specjalistów z Polski, USA, Niemiec i innych krajów. Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Informacje o konferencji i formularz rejestracji ....

Andrzej Nagiel był wieloletnim liderem ruchu abstynenckiego w Polsce aktywnie działającym na rzecz  zjednoczenia środowisk abstynenckich a także długoletnim współpracownikiem PARPA . Zapraszamy wszystkich do udziału w  koncercie poświęconym Jego pamięci, który odbędzie się 17 listopada br. w Okęckiej Sali Widowiskowej.

Informujemy, że sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień w roku 2019 odbędą się według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej...

W dniach 05-06-07 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się XXXVIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Zapraszamy na konferencję szkoleniową dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Konferencja  odbędzie się w Krakowie w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2018r. Zaproszenie kierujemy do wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów oraz pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających dzieci i  rodziny z problemem alkoholowym. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada br.

Publikujemy Oświadczenie Zespołu ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dotyczące nieprawidłowości w realizacji  programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów”

Publikujemy wyniki konkursu z 27 września 2018r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego Nr 2 – profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie