Drukuj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

Tu pełny tekst