PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (DZ.U.2018.2410) od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia

w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia 2019 roku

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (DZ.U.2018.2410) od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Uprawnienia osób posiadających certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

Osoby, które uzyskały certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień do końca 2018 roku zachowują wszystkie nabyte prawa. Ich certyfikaty pozostają ważne.

Rozpoczynanie programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień po 1 stycznia 2019 roku.

Osoby, które planują rozpocząć szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień po 1 stycznia 2019 roku mogą rozpocząć naukę wyłącznie w ścieżce szkolenia prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBdsPN)

Kontynuacja programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w ramach ścieżki PARPA

ü Osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 1 stycznia 2019 roku – mogą je kontynuować, przy czym za szkolenie rozpoczęte rozumie się sytuację, gdy:

· szkoła zrealizowała część zajęć przed końcem 2018 roku i kontynuuje szkolenie,

· szkoła dokonała rekrutacji uczestników do końca 2018 roku, a zajęcia rozpoczynają się w 2019 r. W tym przypadku, na wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia, składanym do PARPA przez osoby, które rozpoczęły naukę najwcześniej po pierwszej sesji zajęć, szkoły muszą potwierdzać fakt, że uczestnik został zrekrutowany do końca grudnia 2018 roku

Osoby, które ukończyły już z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin mogą na dotychczasowych zasadach realizować staż kliniczny (do 31 grudnia 2023 roku) i superwizję kliniczną (do połowy 2024 roku). Mogą też stawać do egzaminu organizowanego przez PARPA (do 31 grudnia 2024 roku), o ile ukończyły z wynikiem pozytywnym wszystkie etapy szkolenia. Staż kliniczny i superwizję można realizować bez ważnego zaświadczenia o potwierdzeniu statusu osoby będącej w trakcie szkolenia. Do egzaminu można stawać również bez ww. zaświadczenia.

Zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających status osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

Wszystkie osoby, które po raz pierwszy wystąpią do PARPA z wnioskiem o potwierdzenie statusu osoby pozostającej w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, zrekrutowane przed 31 grudnia 2018 roku otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich status, ważne nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, niezależnie od daty wystąpienia o wydanie zaświadczenia.

Osoby, które mimo rozpoczęcia szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień nie występowały o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia po 1 lipca 2012 roku, otrzymają na swój wniosek zaświadczenia potwierdzające ich status, ważne nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, niezależnie od daty wystąpienia o wydanie zaświadczenia. Po zaświadczenie można wystąpić po zakończeniu pierwszej sesji zajęć.

Osoby, które nie otrzymały jeszcze certyfikatu, a ich zaświadczenia potwierdzające status osoby w trakcie szkolenia, wydane po 1 lipca 2012 roku, straciły ważność - nie otrzymają nowego zaświadczenia. Osoby, które muszą je mieć, aby kontynuować zatrudnienie, powinny rozpocząć szkolenia w ścieżce KBdsPN.

Nie ulegają zmianom zasady zmiany statusu osoby uczącej się w zakresie instruktora na specjalistę w przypadku osób, które w trakcie programu szkolenia uzyskały tytuł zawodowy lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauka o rodzinie, teologia lub filozofia. Zmiana statusu nie wydłuża ważności zaświadczenia wydanego po 1 lipca 2012 roku.

Nie ulega zmianie sytuacja osób posiadających certyfikat instruktora terapii uzależnień, które już po uzyskaniu certyfikatu instruktora terapii uzależnień uzyskały wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy lub tytuł magistra opisany powyżej. Osoby te, chcąc stanąć do egzaminu w zakresie specjalisty, muszą rozpocząć superwizję kliniczną w zakresie specjalisty. Po pierwszej sesji superwizji mogą wystąpić do PARPA o zaświadczenie potwierdzające ich status, jako osób pozostających w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień. Będzie on ważny do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Prawa podmiotów realizujących szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin

Od 1 stycznia 2019 r. szkoły akredytowane w programie PARPA nie mają prawa rekrutacji nowych uczestników szkoleń. W praktyce oznacza to wygaszanie programu szkolenia prowadzonego od 1998 r. przez Agencję.

· szkoły mające ważną akredytację PARPA mogą kontynuować szkolenia rozpoczęte przed końcem 2018 roku

· dla szkół mających ważną akredytację PARPA oznacza to, że od stycznia 2019 roku mogą prowadzić szkolenie wyłącznie osób zrekrutowanych do dnia 31 grudnia 2018 roku

· w razie kontroli szkoły mają obowiązek okazania dokumentów potwierdzających datę rekrutacji uczestników szkolenia

· na wniosku potwierdzającym status osoby uczestniczącej w programie szkolenia, składanym do PARPA przez uczestników szkolenia najwcześniej po pierwszej sesji zajęć, szkoły muszą potwierdzać fakt, że uczestnik został zrekrutowany do końca grudnia 2018 roku

O ponowną akredytację w zakresie prowadzenia szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie te podmioty, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje wydawane są na dotychczasowych zasadach, jednak nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Prawa ośrodków stażowych

Ośrodki stażowe mogą prowadzić staże do 31 grudnia 2023 roku pod warunkiem posiadania ważnej akredytacji PARPA.

O ponowną akredytację w zakresie prowadzenia staży klinicznych mogą ubiegać się wyłącznie te ośrodki, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie staży klinicznych w programie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje, przyznawane na dotychczasowych zasadach, nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Warunkiem przyjęcia na staż jest przedstawienie przez kandydata:

· zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin

· zaświadczenia potwierdzającego status osoby pozostającej w trakcie szkolenia, niezależnie od tego czy jest ono aktualnie ważne, czy straciło już ważność, celem zweryfikowania ścieżki kształcenia kandydata w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Prawa osób wykonujących superwizję kliniczną w programie szkolenia

Osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych zachowują swoje uprawnienia.

Osoby wpisane na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w programie szkolenia PARPA mogą realizować superwizję na dotychczasowych zasadach do połowy 2024 roku, tak aby ostatni uczestnicy superwizji zdążyli zakończyć ją przed ostatnim egzaminem w drugiej połowie 2024 roku.

Warunkiem przyjęcia na superwizję jest przedstawienie przez kandydata:

· zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin

· zaświadczenia potwierdzającego status osoby pozostającej w trakcie szkolenia, niezależnie od tego czy jest ono aktualnie ważne, czy straciło już ważność, celem zweryfikowania ścieżki kształcenia kandydata w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie