Drukuj

Rada ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Do zadań Rady należy:

- Wprowadzanie zmian, aktualizowanie i czuwanie nad realizacją Programu Potwierdzania Kwalifikacji Osób Pracujących w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- Współpraca w zakresie opiniowania i przygotowywania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym, w tym także realizowanych przez PARPA i rozwiązań administracyjno-legislacyjnych;

- Współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym;

- Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora PARPA.