PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie numery telefonów stacjonarnych w działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Od dnia 10 grudnia 2012 roku z biurem Pogotowia „Niebieska Linia” można się kontaktować dzwoniąc pod numery:
sekretariat: 22/666-10-36 oraz 22/250-63-10
fax. 22/250-63-11

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2013 roku.

>>>> Czytaj

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia organizuje przetarg na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla terapeutów i instruktorów.
W dniach 3 - 5 grudnia br. odbyła się XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w latach 2013-2015 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Podmiot wyłoniony - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy. Kwota dotacji – 990.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po zaakceptowaniu przez Ministra Zdrowia.

Ciepłych, słonecznych Świąt i uśmiechniętego Nowego Roku  Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom i znajomym  życzą dyrekcja i pracownicy PARPA

ZARZĄDZENIE Nr 23

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 28.12.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>>Czytaj więcej <<<<<

Projekt "Profilaktyka Problemowa" jest projektem innowacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wypracowanie ujednoliconego programu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży oraz zintegrowanego modelu współpracy między organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemową wśród młodzieży. Liderem projektu jest Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy, a Partnerami są: Gmina Legnica, Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" z Legnicy, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy i Millward Brown SMG/KRC. Patronat nad projektem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2013 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2013 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie, proszeni są o pobranie niżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2013 roku.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", prowadzone na zlecenie PARPA przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", informuje o zainicjowaniu nowej formy działalności.

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie”.

Manifest AMPHORA powstał jako wynik Europejskiej Debaty na temat Polityki wobec Alkoholu oraz projektu badawczego AMPHORA. Jest on wyrazem zaniepokojenia badaczy i naukowców zaangażowanych w ten projekt wysoką liczbą zgonów mieszkańców Unii Europejskiej spowodowanych przez alkohol. Manifest przedstawia propozycje 3 skutecznych rozwiązań, które mogą się przyczynić do ograniczenia skali problemów związanych z alkoholem w UE.

Film „Manifest AMPHORA” z lektorem polskim lub z napisami polskimi można zobaczyć w części: MULTIMEDIA / Filmy

Otwarty konkurs na powierzenie zadania „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie