PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

MARZEC

Kobiety piją coraz więcej alkoholu
Wzrastające spożycie alkoholu i upijanie się, może być powodem poważnych problemów zdrowotnych wśród kobiet, podkreśla Rosalind Breslow – epidemiolog NIAAA w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdza, kobiety z uwagi na niższą masę ciała i mniejszą zawartość wody w organizmie (alkohol rozpuszcza się w wodzie), zaczynają odczuwać problemy związane z piciem alkoholu przy mniejszych jego ilościach, niż mężczyźni. Dlatego też, w przypadku kiedy kobieta i mężczyzna tej samej masy ciała wypiją identyczną ilość alkoholu, to stężenie alkoholu we krwi kobiety będzie wyższe niż u mężczyzny. W badaniu analizie poddano dane zebrane od grupy 65 tysięcy konsumentów alkoholu zarówno mężczyzn i kobiet w wieku od 60 lat i powyżej.  W badanej próbie wyodrębniono (6,500 tysiąca) mężczyzn i (1,700) kobiet, które nadużywają alkoholu. Jak stwierdza Breslow, starsi wiekiem konsumenci alkoholu są bardziej narażeni na negatywne skutki działania alkoholu niż jego młodzi konsumenci. Skutki te wiążą się między innymi z większą tendencją do upadków i związanych z nimi komplikacjami. Na podstawie otrzymanych wyników zaobserwowano, że w latach 1997 – 2014 wśród starszych mężczyzn mieszkających w Stanach Zjednoczonych, poziom konsumpcji napojów alkoholowych wzrastał średnio o 1% rocznie, podczas gdy w przypadku populacji starszych kobiet procent ten był wyższy i wynosił 2%. Ponadto zaobserwowano, że więcej osób w przedziale wieku 60-64 lata (zarówno mężczyźni jak i kobiety) sięga po alkohol, niż miało to miejsce w poprzednich pokoleniach. Zgodnie ze stanowiskiem naukowców z Międzynarodowego Centrum Badawczego dot. Narkotyków i Alkoholu (the National Drug and Alcohol Research Center) z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii, globalnie wśród kobiet obserwuje się tendencję do spożywania alkoholu i uzależnienia porównywalną do mężczyzn. 
Więcej informacji …
http://www.cbsnews.com/news/more-older-women-baby-boomers-binge-drinking/

Emerytura a picie ryzykowne
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w Finlandii badania, 12% osób wchodząc w okres emerytalny zwiększa ilość wypijanego alkoholu, wpisując się tym samym w picie ryzykowne. Większość osób przechodzących na emeryturę nie zmienia swoich nawyków związanych ze spożywaniem alkoholu (81%), podczas gdy 7% pozostaje przy podwyższonym poziomie spożywania napojów alkoholowych. W omawianym badaniu za definicję picia ryzykownego przyjęto fakt spożywania 24 porcji standardowych tygodniowo przez mężczyzn i 16 porcji standardowych tygodniowo przez kobiety.
Naukowcy tendencję do wzrostu spożycia napojów alkoholowych zaobserwowali głównie wśród mężczyzn, ponadto do czynników znacząco wpływających na spożycie alkoholu zaliczyli uzależnienie od tytoniu, jak również depresję. Przejście na emeryturę jest ważną zmianą w życiu każdego człowieka a otrzymane wyniki wskazują dodatkowo, że jest to okres wzmożonej predyspozycji do nabycia niezdrowych nawyków.
Powyższe badanie przeprowadzono w grupie prawie 6,000 pracowników sektora publicznego osiągających wiek emertytalny.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170331120308.htm

Nadużywanie alkoholu przed zajściem w ciążę również wpływa na zdrowie dziecka
Zgodnie z wynikami badania,  dzieci matek które przed zajściem w ciążę upijały się, są bardziej narażone na posiadanie wysokiego poziomu cukru we krwi oraz innych zaburzeń związanych z poziomem glukozy. Tym samym są bardziej narażone w życiu dorosłym na chorobę cukrzycy.
Badanie przeprowadzono na szczurach, u których podstawowe funkcje  glukozy są podobne do ludzkich. Badacze na okres czterech tygodni  do diety szczurzyc dołączyli 6,7% alkohol, który powodował stężenie alkoholu we krwi adekwatne do stężenia odpowiadającego stanowi upicia u człowieka. 
Naukowcy zaobserwowali, że potomstwo szczurzyc, w których diecie przed ciążą był alkohol, charakteryzowały anomalie w gospodarce cukrowej organizmu. Zmiany te obejmowały podwyższony poziom glukozy we krwi, obniżony poziom insuliny we krwi i tkankach trzustki oraz podwyższone stężenie leptyny we krwi.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170403083100.htm

Alkohol i tytoń powodem nowotworu jamy ustnej
Nowotwór jamy ustnej jest problematycznym i niebezpiecznym schorzeniem ponieważ większość pacjentów zbyt późno poddaje się jego diagnozie.
Używanie tytoniu w każdej postaci, czy to palenie, żucie, czy wąchanie przyczynia się do powstawania raka jamy ustnej, tak samo jak nadużywanie napojów alkoholowych. Jak stwierdzają naukowcy nowotwór jamy ustnej mogą wywołać również deficyty żelaza, dieta uboga w warzywa i owoce bogate w witaminę A, C, E. Wśród  czynników wpływających również na ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej znajduje się wirus HPV oraz predyspozycje genetyczne.
Więcej informacji …
http://www.norrionews.com/expert-says-tobacco-alcohol-consumption-could-cause-oral-cancer/

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) a kompetencje szkolne
Mimo rosnącej wiedzy w zakresie szkodliwego wpływu alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko, rozpowszechnienie występowania  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest alarmująco wysokie. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano kompetencje szkolne dzieci , w przypadku których potwierdzono fakt ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, do ich zdrowych rówieśników. Ponadto skupiono się w analizie na tych obszarach mózgu, które zaangażowane są w poznawcze funkcjonowanie dzieci (ich kompetencje szkolne).
Naukowcy utworzyli dwie grupy badawcze dzieci w wieku 8-16 lat. Jedną z grup stanowiło 67 dzieci, u których potwierdzono fakt ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (44 chłopców, 23 dziewczynki). Druga grupa liczyła 61 dzieci zdrowych (33 chłopców, 28 dziewczynek). Analizie poddano wyniki wystandaryzowanych testów, na podstawie których oceniono takie kompetencje jak: czytanie, literowanie i zdolności matematyczne. Dodatkowo w grupie 42 dzieci (29 chłopców, 13 dziewczynek) wykonano obrazowanie mózgu.  Na jego podstawie określono naukowcy poddali analizie kompetencje szkolne a strukturę kory mózgowej (jej grubość i powierzchnię).
Zgodnie z otrzymanymi wynikami, dzieci z potwierdzoną ekspozycją na alkohol w życiu płodowym w porównaniu do dzieci zdrowych, wypadły znacząco słabiej we wszystkich badanych obszarach kompetencji szkolnych a w szczególności w matematyce. Wynik ten potwierdziły również wcześniejsze badania naukowe a wyraźnie obniżone zdolności matematyczne są najprawdopodobniej powiązane z odmienną strukturą mózgowia dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym.
Więcej informacji …
https://www.newswise.com/articles/children-prenatally-exposed-to-alcohol-have-academic-difficulties

Spożycie alkoholu wśród ciężarnych Dunek
Zgodnie z wynikami kanadyjskiego badania, opublikowanego w prestiżowych magazynie naukowym The Lancet Global Health, prawie co druga Dunka pije alkohol w ciąży. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto porównali nawyki związane z piciem alkoholu w ciąży opierając się na danych zebranych z 187 krajów a opublikowanych w latach 1984-2014.Zgodnie z otrzymanymi wynikami pod względem powszechności spożywania alkoholu przez ciężarne Dania zajęła trzecie miejsce po Białorusi i Irlandii. Ponadto odnotowano, że Dania jest jednym z państw o najwyższej powszechności występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych wśród dzieci.
Więcej informacji …
http://cphpost.dk/news/new-research-danish-women-top-stats-for-drinking-during-pregnancy.html

LUTY

Polityka alkoholowa w państwach europejskich
Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) wraz ze współpracującymi organizacjami dokonało analizy danych dotyczących polityki alkoholowej w Europie.
Raport zawiera informacje dotyczące: obecnych trendów w spożyciu alkoholu, zakresu  szkód wywołanych alkoholem, polityki dotyczącej dostępności cenowej i fizycznej alkoholu, przeglądu zakazów w zakresie marketingu alkoholowego, roli jaką odgrywa zawartość/treść etykiet napojów alkoholowych oraz wytyczne dotyczące porcji standardowych w zakresie picia nieszkodliwego. Obserwuje się spadek średniego spożycia napojów alkoholowych na każdego dorosłego  konsumenta państw Unii Europejskiej w latach 1990-2010.
Wszystkie z państw europejskich posiadają własne regulacje prawne dotyczące polityki alkoholowej. Obszar który wydaje się być najbardziej deficytowy, dotyczy rozpowszechniania informacji adresowanych do konsumentów a zawartych na etykietach napojów alkoholowych (skład, wartość dietetyczna, kaloryczność).
Więcej informacji ….
http://www.eurocare.org/library/updates/how_is_your_country_doing_on_alcohol_policy

Światowy Dzień Chorób Nowotworowych
Nadal 1 z 4 śmierci w państwach UE spowodowana jest chorobą nowotworową. W wielu przypadkach można zapobiec wystąpieniu choroby nowotworowej a wczesne rozpoznanie zwiększa możliwość wyleczenia. Jak na razie można przeciwdziałać czynnikom, które stanowią przyczynę  powstawania około 1/3 przypadków z całego spektrum chorób nowotworowych.
Niestety nadal często zapominany jest fakt zależności jaka występuje między alkoholem a chorobami nowotworowymi. Etanol zawarty w każdym napoju alkoholowym uznany jest za kluczowy czynnik kancerogenny. Alkohol może przyczynić się do powstania raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, odbytu czy piersi.
O kancerogennym działaniu alkoholu wiadomo od 1987 roku, jak do tej pory jedynie 36% obywateli państw UE wie o zależności jak występuje między chorobami nowotworowymi a alkoholem. Eksperci zalecają by niezależnie od rodzaju spożywanego alkoholu ograniczyć jego ilość. Dla profilaktyki chorób nowotworowych najlepiej jest w ogóle nie pić alkoholu (www.cancercode.eu).
Zależność jaka występuje między alkoholem a chorobami nowotworowymi wymaga dalszych badań. By uniknąć niepotrzebnych zachorowań i przypadków śmiertelnych, temat powinien być lepiej nagłaśniany w społeczeństwie , jak również w gronie medycznym.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/celebrating_world_cancer_day_2017_but_not_with_alcohol

Zmiany w wytycznych dotyczących tygodniowego spożycia alkoholu
Zmiana w brytyjskich rekomendacjach adresowana jest przede wszystkim do mężczyzn, zmniejszając ilość porcji standardowych z 21 do 14 tygodniowo. Porcje standardowe dla kobiet pozostają na takim samym poziomie.  Czternaście porcji standardowych w tygodniu, to 6 kufli piwa (4%), 6 lampek wina (13%, 175 ml), bądź 14 kieliszków wódki (40%).
Powyższym wskazówkom towarzyszyły również informacje mówiące o tym, że:
- 14 porcji standardowych nie należy kumulować w jedne bądź dwa dni ale rozłożyć przynajmniej na trzy dni w tygodniu, pozostawiając przynajmniej dwa dni w tygodniu bez alkoholu;
- nie ma bezpiecznej ilości alkoholu jaką można spożywać w ciąży.
Minister Zdrowia i Pomocy Społecznej (Kate Beecroft MHK) podkreśla, że wybory dotyczące stylu życia zawierają również decyzje o ilości alkoholu. Decyzje te wpływają znacząco na zdrowie i dobrostan jednostki.
Więcej informacji …
http://www.isleofman.com/News/details/81826/change-to-guidelines-on-weekly-alcohol-consumption

Zakaz wprowadzania cen promocyjnych alkoholu
W Rosji planowane jest wprowadzenie zakazu dla promocyjnych cen alkoholu, gdyż taka forma marketingu postrzegana jest jako reklama alkoholu (Anna Popova). Jednostkowe  roczne spożycie alkoholu w Rosji, wynosi 10 litrów podczas gdy rekomendowana przez WHO norma wynosi 8 litrów. Ministerstwo Zdrowia w Rosji przygotowało draft Strategii  Zdrowego Stylu Życia, która zawiera między innymi propozycję zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia.
Więcej informacji …
http://www.pravdareport.com/news/russia/economics/06-02-2017/136789-alcoholic_drinks_russia-0/
Najwięcej alkoholu w ciąży piją Irlandki
Nie dawno opublikowane badanie o zasięgu światowym wskazuje, że ponad 60% Irlandek pije alkohol w ciąży.
Badanie zaprezentowane w  naukowym magazynie medycznym The Lancet, plasuje Irlandię na pierwszym miejscu wśród wszystkich państw europejskich z najczęstszym spożyciem alkoholu przez kobiety w ciąży. Pozostałe państwa znajdujące się w kluczowej piątce, to:  Rosja (37%), Wielka Brytania (41%), Dania (46%), Białoruś (47%). Nie znana jest bezpieczna dawka alkoholu w ciąży, taka która nie stanowiłaby ryzka dla prawidłowego rozwoju dziecka, ryzyka wystąpienia FAS. Dlatego też w ciąży zalecana jest całkowita abstynencja. U dzieci z FAS występują  między innymi zaburzenia w rozwoju neurologicznym, zaburzenia wzrostu, problemy w nauce, problemy w pisaniu i rysowaniu, zaburzenia równowagi.
Szacuje się, że na świecie każdego roku rodzi się 119 000 dzieci z FAS.
Więcej informacji …
http://www.thejournal.ie/alcohol-pregnancy-ireland-3190327-Jan2017/

Bardziej rygorystyczna polityka wobec alkoholu, ochroną dla nieletnich
Bardziej rygorystyczna polityka wobec alkoholu, chroni młode osoby przed śmiercią w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę (Boston Medical Center). Badania opublikowane w magazynie medycznym Pediatrics podkreślają znaczenie jakie ma polityka alkoholowa w zakresie regulacji prawnych dotyczących kierowania pod wpływem alkoholu. Bardzie restrykcyjne prawo zmniejsza ilość przedwczesnych śmierci młodych ludzi w wypadkach samochodowych. W Stanach Zjednoczonych wypadki motocyklowe są najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych osób. W stanie Massachusetts 40% śmiertelnych wypadków samochodowych związanych jest z prowadzeniem pod wpływem alkoholu. Aż 25% przypadków śmiertelnych, to osoby młode.  W przeprowadzonej analizie danych naukowcy zaobserwowali, że w przypadku stanów z bardziej restrykcyjnym prawem wobec alkoholu zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadku samochodowego z udziałem młodych osób i ogólnie zmniejsza się poziom spożycia alkoholu. Prawie połowa nieletnich, którzy zginęli w wypadkach samochodowym wywołanych alkoholem, było pasażerami a nie kierowcami.  W około 80% powyższych przypadków nieletni pasażerowie znajdowali się w pojazdach prowadzonych przez osoby 21 letnie bądź starsze i będące pod wpływem alkoholu. Większość wypadków śmiertelnych miała miejsce w weekend  pod wieczór bądź w nocy.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170213131450.htm

Alkohol częściej jest powodem aktów przemocy, niż inne używki
Media w szczególności widzą zależność jaka istnieje między zażywaniem  nielegalnych substancji psychoaktywnych a aktami przemocy, nadużyć seksualnych czy morderstw, nie doceniając tym samym silnego związku tych wykroczeń z nadużyciem alkoholu.
Biorąc pod uwagę opiniotwórczy charakter mediów, odgrywają one  znaczącą rolę w kształtowaniu poglądów i opinii odbiorców. Tym samym odbiorcy informacji mogą stwierdzić, że częstszym i poważniejszym wyzwalaczem przemocy są nielegalne substancje psychoaktywne, niż sam alkohol. Dzieje się tak przez zachodzący proces poznawczy, który nakierowuje ludzi do tworzenia opinii na podstawie najświeższej informacji jaka do nich dotarła.
Większość przypadków przemocy w Australii wiąże się z nadużyciem alkoholu a nie innych substancji psychoaktywnych. 26% Australijczyków doświadcza przemocy której podłożem jest nadużywanie alkoholu, podczas gdy aktów przemocy będącej wynikiem użycia innych substancji psychoaktywnych odnotowano 3,1 % przypadków. Podczas spożywania napojów Alkoholowych dochodzi do obniżonego poziomu funkcjonowania kory przedczołowej mózgu, części odgrywającej kluczową rolę regulacji zachowań i procesie podejmowania decyzji. Pod wpływem alkoholu ludzie mają tendencję do podejmowania błędnych decyzji i reagują bardziej emocjonalnie na sytuacje, które w stanie trzeźwości ocenili by z większą refleksją i adekwatniejszą oceną. Osoby będące pod wpływem alkoholu rzadziej oceniają i przewidują konsekwencje swoich zachowań.
Więcej informacji …
http://www.healthcanal.com/substance-abuse/234827-alcohol-leads-violence-drugs-youd-never-know-headlines.html

STYCZEŃ

VII Europejska Konferencja z zakresu polityki alkoholowej
W drugiej połowie listopada 2016 roku w Lubljanie na Słowenii  odbyła się VII Europejska Konferencja dot. polityki alkoholowej. W konferencji wzięło udział około 300 uczestników z ponad 25 państw.
Region europejski charakteryzuje najwyższy poziom spożycia napojów alkoholowych jak również powiązanych z nim szkód. Obecna sytuacja wymaga interwencji i zaangażowania środowiska politycznego zarówno na poziomie europejskim, państwowym czy regionalnym. Działania rządowe powinny opierać się na współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami tak aby uwzględnić programy profilaktyczne i interwencyjne adresowane do jednostek bądź całych rodzin dotkniętych  szkodami wynikającymi z nadużywania alkoholu.
Zgodnie z eksperckimi zaleceniami środowiska opiniotwórcze poszczególnych państw powinny propagować wytyczne WHO poprzez podniesienie cen napojów alkoholowych, ograniczenie jego dostępności i nałożeniu większych restrykcji na reklamę alkoholu.  
National Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/7th_european_alcohol_policy_conference_conference_declaration

Szkodliwe picie alkoholu zaburza prace mózgu nastolatków
Zgodnie z wynikami badania szkodliwe picie alkoholu zaburza prawidłową aktywność mózgu u nastolatków. Dzieje się tak również w przypadku tych nastolatków u których nie obserwuje się symptomów uzależnienia.
Badania przeprowadzone zostały na Uniwersytecie we wschodniej Finlandii i opublikowane zostały w magazynie Addiction Biology. W przeprowadzonym badaniu naukowcy poddali obserwacji grupę 27 nastolatków w wieku 13-18 lat a następnie poddani analizie poziom aktywności ich mózgów w wieku 23-28 lat. Dodatkowo badaniom poddano grupę kontrolną składającą się z uczestników będących w tym samym wieku, tej samej płci, i poziomie edukacji ale deklarującej niewielkie spożywanie napojów alkoholowych bądź abstynencję. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, naukowcy zaobserwowali w grupie osób szkodliwie pijących wzmożoną aktywność (przewodzenie sygnałów elektrycznych ) kory mózgowej oraz podniesiony poziom neurotransmitera GABA. Neurotransmiter GABA wpływa na poziom funkcjonowania mózgu i ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i może powodować niepokój, depresję i patogenezę wielu zaburzeń neurologicznych.
Wyniki badań dowiodły że spożywania alkoholu przez osoby młode, których mózgi nadal się rozwijają, prowadzi do rozłożonych w czasie uszkodzeń tego organu, które mogą być bardzo poważne.
Więcej informacji …
https://www.thefix.com/new-study-reveals-detrimental-effects-heavy-alcohol-use-adolescent-brains

Szwecja chce wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Internecie
Rząd Szwecji przedstawił propozycję nowej regulacji prawnej, która zakazywałaby sprzedaży alkoholu przez Internet. Przewiduje się, ze nowe regulacje prawne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Nowe regulacje prawne dotyczące zakupu alkoholu przez Internet są w dużej mierze sprzeczne  z prawem UE i Unia Europejska już wcześniej odrzuciła taką propozycję zmian.  Jeśli zmiany wejdą w życie zakup alkoholu przez Internet  z innych państw UE będzie dla obywateli Szwecji niezgodne z prawem.
Zamierzenia rządu szwedzkiego nie spotykają się z akceptacją instytucji państwowych. Szwedzka Agencja ds. Zdrowia Publicznego  nie uważa by wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu przez Internet pozytywnie wpłynęło na poziom zdrowia obywateli. Ponadto agencja wraz z innymi instytucjami państwowymi  stwierdza, że nie będzie łatwe wprowadzenie ustawy, która swą treścią w dużej mierze zaprzecza obecnie obowiązującym regulacjom prawnym w EU. 
Więcej informacji …
https://ecommercenews.eu/sweden-wants-ban-online-sales-alcohol/

Spożycie alkoholu w Rosji od 2009 roku  spadło o 33%
Zgodnie z oficjalnymi statystykami spożycie alkoholu w Rosji w okresie ostatnich 7 lat spadło o 1/3. Średnie jednostkowe spożycie napojów alkoholowych  z 15 litrów w 2009 roku spadło do niewiele ponad 10 litrów w 2016 roku. Do osiągniętego wyniku przyczyniły się takie czynniki jak wprowadzenie ceny minimalnej, zakaz reklamy alkoholu czy zakazy sprzedaży alkoholu w promocjach.
Nadal spożycie alkoholu w Rosji przekracza rekomendowane przez WHO normy na podstawie których osoby dorosłe nie powinny spożywać więcej niż 8 litrów napojów alkoholowych rocznie.
Więcej informacji …
https://themoscowtimes.com/news/russian-alcohol-consumption-dives-33-since-2009-56904

Badania dotyczące rozpowszechnienia  FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego)
Spożywanie alkoholu w ciąży jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia u dziecka  FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego). Autorzy przeglądu literatury za cel postawili sobie oszacowanie powszechności spożywania alkoholu w ciąży i FAS w całej populacji. Poprzez połączenie tych dwóch czynników dążyli do oszacowania liczby kobiet, które w ciąży piły napoje alkoholowe a ich dzieci mają FAS. Z bazy wyłonionych 23 470 badań dotyczących powszechności spożywania napojów alkoholowych, do dalszej analizy wybrano grupę 328 badań. W bazie dotyczącej rozpowszechnienia FAS znalazło się 11 110 badań z czego do dalszej analizy wytypowano 62. Na poziome globalnym powszechność spożywania alkoholu w ciąży  określono na poziomie 8-9%, a szacunkowe rozpowszechnienie FAS w całej populacji określono na poziomie 14,6% na 10 000 osób. Ponadto, badacze oszacowali, że 1 na 67 kobiet pijących alkohol w ciąży urodzi dziecko z FAS, co oznacza że rocznie na świecie rodzi się 119 000 dzieci z FAS.  Spożywanie alkoholu w ciąży jest dość powszechnym zjawiskiem w wielu krajach, jak również  FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)  jest stosunkowo najczęstszym  efektem deficytów wywołanych alkoholem w życiu płodowym. Widać wyraźną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/abstract

Polityka alkoholowa w Estonii
Minister Zdrowia w Estonii  - Jevgeni Ossinovski, na 26 stycznia br. zapowiedział  przedstawienie  propozycji zmian w regulacjach prawnych dotyczących polityki alkoholowej, jak również regulacji prawnych dotyczących reklamy.  Zgodnie z nowymi wytycznymi reklama napojów alkoholowych ulegnie większym restrykcjom. Ma zawierać znikome informacje dotyczące produktu, koncentrować się na samym produkcie a nie łączenia go z pozytywną atmosferą. Zgodnie z proponowanymi przez Ministra Zdrowia zmianami, reklama alkoholu nie będzie kojarzyć konsumpcji napojów alkoholowych z wolnym czasem, wakacjami czy ważnymi wydarzeniami.  Pozostałe restrykcje dotyczyć będą również reklamy dostępnej na mieście takiej jak  np.: billboardy, citylighty czy reklamy alkoholu na okładkach kolorowych magazynów , jak również godzin reklamy alkoholu w radio i telewizji . Zakaz dotyczyć będzie również sklepów, w których zabronione będzie wprowadzanie „happy hours” kiedy to konsumenci mogą zakupić wyroby alkoholowe w niższej cenie, jak również alkohol sprzedawany w zgrzewkach (multipack) nie będzie tańszy niż kupowany jednostkowo.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/estonian_alcohol_bill

Internetowe badanie adresowane do konsumentów alkoholu
Anonimowe badanie internetowe zostało opracowane w 17 językach  i rozpowszechnione w 21 krajach w okresie maj-czerwiec 2015 roku. Celem badania było pozyskanie informacji od konsumentów napojów alkoholowych, w jaki sposób należy przekazywać treści dotyczące ryzyka i szkód związanych z jego spożywaniem.
Analiza otrzymanych wyników uwidacznia różnice między krajami, płciami i wpływem środowiskowo-społecznym. Uczestnicy badania pokreślili potrzebę informacji o szkodach zdrowotnych związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych jak również zapewnienie odpowiednich źródeł informacji w tym zakresie. Mimo kampanii społecznych, konsumenci napojów alkoholowych nadal mają trudności w definicji i rozumieniu pojęcia porcji standardowej. Ponadto podkreślają chęć otrzymywania większej wiedzy w powyższym zakresie. Badana grupa wskazała piktogramy oraz krótkie informacje  tekstowe na opakowaniach napojów Alkoholowych jako odpowiednie źródła informacji.
Obecnie regulacje dotyczące wymaganych na opakowaniu informacji dot. składu i kaloryczności wyrobu spożywczego nie dotyczą napojów alkoholowych  ( EU Regulation No 1169/2011). W nadchodzących tygodniach Komisja Europejska ma zająć się przygotowaniami treści do dokumentu określającego zakres informacji jakie powinny znaleźć się na opakowaniach napojów alkoholowych. Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/consumer_survey_on_communication_of_alcohol_associated_risks

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie