PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Szkolenie dla grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W dniach 26-27 września 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

W Zakopanem w dniach 13-15 maja 2013r.odbyła się XVI ogólnopolska konferencja Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Konferencję otworzył dyrektor PARPA, Krzysztof Brzózka, prezentując dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu i program badań populacyjnych pod kątem występowania FASD w Polsce prowadzony przez PARPA. W konferencji wzięło udział 102 uczestników. Wysłuchali oni następujących wykładów:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji "Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia odwykowego” (3 czerwca 2013 r.)

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 25-26 września 2013 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin, link Program Certyfikowania.

W reakcji na artykuł Marcina Hałasia „Antyalkoholowy bastion komuny” („Uważam Rze”, nr 7/107/ z 18 lutego br.) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragnie zauważyć, że:

1. Nazywanie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi aktem prawnym wywodzącym się z ducha najgłębszej komuny może wynikać wyłącznie z braku wiedzy na temat okoliczności, w jakich powstawał ten dokument. Do jego powstania dążył Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Prymas Wyszyński już w latach 60. uważał, że rozpijanie narodu jest cechą charakterystyczną komunistycznego państwa. Prymas mówił: “Narodem pijanym łatwo się rządzi, naród pijany łatwo można zmanipulować, naród pijaków nie ma duszy”. W sierpniu 1980 o abstynencję zaapelowali strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Uzyskali w tej sprawie wsparcie Kościoła, który zabiegał o stworzenie ram prawnych ograniczających plagę alkoholizmu. Wprowadzenie ustawy należy więc interpretować raczej jako odroczone zwycięstwo zwolenników przeciwdziałania rozpijaniu narodu niż przejaw komunistycznej represji.

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenie, które odbędzie się w dn. 21-22 marca 2013r. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie rozpoznawania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc i nadużywającymi alkoholu oraz uruchamiania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zakończony nabór na szkolenie dla członków GKRPA

W dniach 13-15 maja 2013 w Zakopanym, odbędzie się XVI konferencja szkoleniowa – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym"

Konferencja naukowo-szkoleniowa Dziecko, rodzina społeczeństwo – uzależnienia w kontekście rozwojowym.

Konferencja
 

"Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach"

 
Gdańsk 7 – 9 maja 2013 roku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO NA ZADANIE „INTERDSYCYPLINARNE SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJACYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

"Alkohol w środowisku pracy. Innowacja w działaniach.” Seminarium w Ministerstwie Zdrowia na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych. Warszawa, 18 kwietnia 2013r.

W dniach 27-28 maja 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

Konferencja "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

24 kwietnia 2013r w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania konferencja pt. "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie